Pomoc materialna

Studenci Wydziału Transportu PW są beneficjentami pomocy materialnej, której źródłem jest budżet państwa.

Informacje o pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018

Zgodnie z przepisami prawa w roku akademickim 2017/2018 studentom Wydziału Transportu PW, spełniającym warunki, które są określone w ogłoszonym przez Rektora PW (załącznik do zarządzenia nr 44/2017 Rektora PW z dnia 12 września 2017 r.)  Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2017/2018, mogą być wypłacane następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne - przyznawane wówczas gdy miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza ustalonej kwoty (w roku akademickim 2017/2018 jest to kwota 1 050,- zł),
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga - przyznawana, jako doraźne wsparcie finansowe w przypadku, gdy student, z przyczyn losowych, znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, w tym laureatów olimpiady międzynarodowej  albo  laureatów  lub  finalistów  olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
 • stypendium naukowe przyznawane przez Senat Politechniki Warszawskiej,
 • stypendium fundowane, które jest przyznawane wg zasad Fundatora i wypłacane na podstawie indywidualnej umowy pomiędzy studentem oraz Fundatorem,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Ponadto, studenci mogą ubiegać się o przyznanie kredytu studenckiego, udzielanego przez banki.

Przyjmowanie wniosków o pomoc stypendialną na rok akademicki 2017/2018

Uprzejmie informuję studentów oraz osoby, które zostały przyjęte na studia od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018, że do

poniedziałku, 16 października 2017 r.

w godzinach pracy Dziekanatu, w pokoju 111, są przyjmowane wnioski o pomoc stypendialną na rok akademicki 2017/2018.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Szczegółowa informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018 znajduje się na stronie internetowej MNiSW:

Stypendium pod choinkę

Uprzejmie informuję, że Prorektor ds. studenckich Pan prof. Janusz Walo przekazał informację dotyczącą możliwości aplikowania przez jednego ze studentów albo doktorantów Wydziału Transportu o przyznanie "Stypendium pod choinkę".

Program stypendialny European Funding Guide

Pan prof. dr hab. inż. Krzysztofa Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW przekazał informację o programie stypendialnym, organizowanym w ramach platformy internetowej European Funding Guide.

 • program stypendialny  skierowany jest do studentów, którzy efektywnie studiują, pomimo małego budżetu,
 • każde stypendium składa się z 12-miesięcznego wsparcia w wysokości 1 300 złotych na miesiąc,
 • przyznawanie stypendiów nie ma związku z ocenami, kierunkiem czy semestrem, na którym obecnie jest student,
 • zgłoszenie na bieżący rok należy wysłać do 30.09.2017 r.

Więcej informacji na temat ww. programu  pod adresem: https://www.mojekupony.pl/stypendium

Informacja o nieprzekazywaniu zwiększenia stypendium socjalnego na konta domów studenckich

Uprzejmie informuję, że kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim, nie jest przekazywana bezpośrednio na konta domów studenckich.

Dokumenty związane z pomocą materialną

Uwaga!

JM Rektor PW 12 września 2017 r. ogłosił zarządzenie nr 44/2017, zawierające regulamin przyznawania świadczeń stypendialnych w roku akad. 2017/2018, stosowne dokumenty zostały zaktualizowane.