Pomoc materialna

Studenci Wydziału Transportu PW są beneficjentami pomocy materialnej, której źródłem jest budżet państwa.

Informacje o pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018

Zgodnie z przepisami prawa w roku akademickim 2017/2018 studentom Wydziału Transportu PW, spełniającym warunki, które są określone w ogłoszonym przez Rektora PW (załącznik do zarządzenia nr 44/2017 Rektora PW z dnia 12 września 2017 r.)  Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2017/2018, mogą być wypłacane następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne - przyznawane wówczas gdy miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza ustalonej kwoty (w roku akademickim 2017/2018 jest to kwota 1 050,- zł),
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga - przyznawana, jako doraźne wsparcie finansowe w przypadku, gdy student, z przyczyn losowych, znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej,
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, w tym laureatów olimpiady międzynarodowej  albo  laureatów  lub  finalistów  olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim,
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
  • stypendium naukowe przyznawane przez Senat Politechniki Warszawskiej,
  • stypendium fundowane, które jest przyznawane wg zasad Fundatora i wypłacane na podstawie indywidualnej umowy pomiędzy studentem oraz Fundatorem,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Ponadto, studenci mogą ubiegać się o przyznanie kredytu studenckiego, udzielanego przez banki.

Odbiór decyzji, dotyczących świadczeń stypendialnych

Uprzejmie informuję, że

w godzinach pracy Dziekanatu (w pokoju 111) należy odbierać decyzje administracyjne o przyznaniu (lub nieprzyznaniu) świadczeń stypendialnych, które mogą być wypłacane w roku akademickim 2017/2018

Ostateczne listy rankingowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów

Uprzejmie informuję, że listy rankingowe do stypendium rektora:

  • dla najlepszych studentów za wyniki w nauce

zostały 31 października br. zatwierdzone przez Odwoławczą Komisję Stypendialną. Listy te stały się listami ostatecznymi.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Szczegółowa informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018 znajduje się na stronie internetowej MNiSW:

Informacja o nieprzekazywaniu zwiększenia stypendium socjalnego na konta domów studenckich

Uprzejmie informuję, że kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim, nie jest przekazywana bezpośrednio na konta domów studenckich.