Uwaga studenci 7 sem. studiów stacjonarnych pierwszego stopnia!

Informuję studentów 7 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w sesji egzaminacyjnej będą przystępować do zaliczeń i egzaminów,

że prace dyplomowe mogą składać do poniedziałku, 11 lutego br.

Również do poniedziałku, 11 lutego br. studenci, którzy zaliczyli wszystkie przedmioty objęte programem studiów, a nie złożą pracy dyplomowej, mogą ubiegać się o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Na podaniu wymagany jest podpis kierującego pracą dyplomową.

Podania niespełniające tego wymogu, nie będą rozpatrywane.

Natomiast studenci, którzy nie uzyskali zaliczeń z wszystkich przedmiotów, mogą złożyć podanie o powtarzanie semestru, jeżeli wcześniej nie wykorzystali tej możliwości.

Uwaga!

Niezłożenie pracy dyplomowej oraz brak w Dziekanacie odpowiedniego podania, jest podstawą do skreślenia studenta z listy.

Prodziekan ds Kształcenia
dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW

Ogłoszenie w pliku pdf...