Studenci

Aktualności

Kurs biblioteczny online dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia

Informuję, że studenci którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym

od czwartku, 23 listopada br. do poniedziałku, 04 grudnia br.

Uwaga studenci II i III roku na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

Informuję, że został dokonany transfer do systemu USOS ocen z egzaminów i zaliczeń, uzyskanych przez studentów w poprzednim roku akademickim (w przypadku studentów III roku również w roku akademickim 2015/2016).

Studenci proszeni są o sprawdzenie poprawności danych, po zalogowaniu się do systemu USOSWeb.

W przypadku zauważania niezgodności, proszę o zgłoszenie tego faktu w Dziekanacie, pokój 110 do p. Elżbiety Mędyk.

Obowiązkowy wykład dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Informuje studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, że wykład

„Akademicki savoir-vivre na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej”,

który wygłosi Pani dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW

odbędzie się w następujących terminach:

Wrocław SmartMoto Challenge

Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów, przekazał zaproszenie, skierowane do studentów i doktorantów, do wzięcia udziału w międzynarodowych zawodach

Wrocław SmartMoto Challenge,

organizowanych we Wrocławiu w sierpniu 2018 r.

Odbiór decyzji, dotyczących świadczeń stypendialnych

Uprzejmie informuję, że

w godzinach pracy Dziekanatu (w pokoju 111, a w środę, 15 listopada br. wyjątkowo w pokoju 110) należy odbierać decyzje administracyjne o przyznaniu (lub nieprzyznaniu) świadczeń stypendialnych, które mogą być wypłacane w roku akademickim 2017/2018

Informacja Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej planuje ogłosić w listopadzie 2017 r., a następnie przeprowadzić w trybie konkursowym

nabór kandydatów na wymianę akademicką w ramach międzynarodowych umów dwustronnych.

Ostateczne listy rankingowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów

Uprzejmie informuję, że listy rankingowe do stypendium rektora:

  • dla najlepszych studentów za wyniki w nauce

zostały 31 października br. zatwierdzone przez Odwoławczą Komisję Stypendialną. Listy te stały się listami ostatecznymi.

Uwaga studenci 1 semestru na wszystkich rodzajach studiów!

Studenci , którzy NIE ODBYLI szkolenia BHP, proszeni są o pilny kontakt z Dziekanatem (pokój 110)

Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów I semestru

Studium Języków Obcych PW zaprasza studentów I semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia do wykonania testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski)

Termin: piątek, 27 października - niedziela, 05 listopada 2017 r.

Wykonanie testu jest obowiązkowe i stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminu B2 z wybranego języka obcego.

Szczegółowa instrukcja, jak wykonać test znajduje się na stronie: www.sjo.pw.edu.pl

Uwaga studenci 1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Informuję, że studenci, którzy nie podpisali umowy o warunkach odpłatności za studia oraz nie odebrali legitymacji studenckiej, będą mogli to uczynić

w godzinach pracy Dziekanatu

do wtorku, 31 października 2017 r.

Uwaga! Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów w przypadku niepodjęcia studiów przez osobę przyjętą na studia, stwierdzonego na podstawie faktu niezłożenia przez nią ślubowania w terminie jednego miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć.