Odpowiedzialność dyscyplinarna

Studentów Wydziału Transportu obowiązuje Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej.

§ 23. Odpowiedzialność studenta

1. Za postępowanie nieuczciwe, uchybiające godności studenta, sprzeczne ze złożonym ślubowaniem  i  za nieprzestrzeganie  przepisów  Politechniki  Warszawskiej,  w  tym  także  za przypisywanie  sobie autorstwa  części  lub  całości  cudzego  utworu,  student  ponosi  odpowiedzialność przed Rektorem, komisją  dyscyplinarną  właściwą  ds.  studentów albo  Sądem    Koleżeńskim  Samorządu  Studentów Politechniki Warszawskiej.

2. O przekazaniu sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego albo do Sądu Koleżeńskiego decyduje Rektor. Z   wnioskiem   o   przekazanie   sprawy   do  Sądu  Koleżeńskiego  może  wystąpić  do Rektora   uczelniany organ samorządu studentów.

3. Karami dyscyplinarnymi są:
     1)  upomnienie,
     2)  nagana,
     3)  nagana z ostrzeżeniem,
     4)  zawieszenie w korzystaniu z określonych praw studenta na okres do jednego roku,
     5)  wydalenie z Uczelni.

4.  Sąd  Koleżeński  może  orzekać  kary   a,  b,  c,  wymienione   w  ust.  3,  zaś  Komisja  Dyscyplinarna – wszystkie rodzaje kar.

5. Za przewinienia mniejszej wagi Rektor wymierza karę upomnienia, z pominięciem Komisji Dyscyplinarnej i Sądu Koleżeńskiego, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy.  Ukarany lub organ  samorządu   studentów może wnieść odwołanie do komisji dyscyplinarnej właściwej ds. studentów albo do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o ukaraniu. W takim przypadku Komisja Dyscyplinarna albo Sąd Koleżeński mogą wymierzyć jedynie karę upomnienia.

6. Za ten sam czyn student nie może być ukarany przez Sąd Koleżeński i Komisję Dyscyplinarną.

7. Szczegółowe zasady postępowania dyscyplinarnego określają odrębne przepisy.