T-Included (NCBR – GOSPOSTRATEG V)

Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego

Nazwa programu:

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Akronim: 

T-included

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Beneficjent:

  • Politechnika Poznańska (lider),
  • Politechnika Warszawska,
  • Politechnika Śląska,
  • Politechnika Gdańska

Wartość projektu:

4 097 958,08 zł

Wartość dofinansowania NCBR:

4 097 958,08 zł

Okres realizacji:

2021 – 2025

Kierownik projektu na Politechnice Warszawskiej:

dr hab. inż. Mariusz Izdebski prof. uczelni, Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki

Opis: 

Wniosek dotyczy realizacji badań B+R nad zjawiskiem wykluczenia komunikacyjnego (WK) w kontekście funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego (PTZ) w Polsce. Został złożony przez konsorcjum naukowo-badawcze 4 Politechnik: PP (lidera), PG, PŚ i PW i wpisuje się w ramy projektów zamawianych (Ministerstwa Infrastruktury - MI). Cel projektu MI zdefiniowało jako: zgromadzenie niezbędnej wiedzy o funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego w skali kraju, zaproponowanie definicji wykluczenia komunikacyjnego, a następnie przetworzenie wiedzy do postaci mapy wykluczenia komunikacyjnego. Dodatkowo należy wypracować rozwiązania przeciwdziałające wykluczeniu komunikacyjnemu jako rekomendacje zmian w przepisach prawnych. Wobec tak określonego celu zadania badawcze zakładają na wstępie realizację badań przemysłowych. Na tym etapie zaplanowano aktualizację stanu wiedzy, wypracowanie metodyki badania funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, konstrukcję bazy wiedzy o publicznym transporcie zbiorowym, a także badania nad definiowaniem wykluczenia komunikacyjnego oraz algorytmizacją wyznaczenia wskaźnika wykluczenia komunikacyjnego. Gros zadań ma charakter prac rozwojowych w 2 zasadniczych nurtach badawczych. W ramach pierwszego powstaje ostateczna postać podsystemu informacji o funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego, prowadzone są badania funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, a w efekcie ustrukturyzowania wiedzy wypracowane są algorytmy i narzędzie pozwalające na wyznaczenie wskaźnika wykluczenia komunikacyjnego i jego wizualizację – mapę wykluczenia komunikacyjnego. Drugi nurt prac rozwojowych, bazujący na mapie wykluczenia komunikacyjnego, polega na określeniu barier rozwoju publicznego transportu zbiorowego, określeniu katalogu najlepszych praktyk przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu i metod ich wyboru, wdrażania i monitorowania. Finalnie rekomendowane są zmiany prawne minimalizujące wykluczenie komunikacyjne w Polsce. W ostatnim, przedwdrożeniowym etapie prac, opracowane narzędzia i zebrana wiedza są przygotowywane do wdrożenia u Zamawiającego, głównie w zakresie procedur korzystania z narzędzia i aktualizacji zgromadzonej wiedzy. Powstają również szczegółowe atlasy zjawiska wykluczenia komunikacyjnego oraz szczegółowa dokumentacja technologiczna narzędzia, dająca podwaliny do dalszej informatyzacji, monitorowania i przeciwdziałania zjawisku wykluczenia komunikacyjnego w Polsce.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

w ramach Programu Strategicznego GOSPOSTRATEG

T-Included (NCBR – GOSPOSTRATEG V)
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.