WUT Journal of Transportation Engineering

ISSN: 1230-9265 | ICV: 88.39 | MEiN: 20

Czasopismo WUT Journal of Transportation Engineering (wcześniej znane jako Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport) zostało założone w 1972 r. Jest recenzowanym czasopismem wydawanym jako kwartalnik w formule Open Access, które publikuje wyniki wysokiej jakości badań naukowych dotyczących aktualnych problemów planowania, projektowania, sterowania, zarządzania i eksploatacji nowoczesnych systemów transportowych oraz ich komponentów. Czasopismo publikuje artykuły naukowe prezentujące oryginalny wkład w obszarze transportu, w tym nowe modele i algorytmy, ale także artykuły zawierające wprowadzenie i wyjaśnienie zaawansowanych koncepcji, które mają na celu wsparcie korzystania z nowych metod przez badaczy, praktyków i decydentów. Mile widziane są również krytyczne przeglądy stanu wiedzy, studia przypadków (o ile zawierają oryginalne treści teoretyczne), krótkie komunikaty i listy naukowe.

Czasopismo jest dostępne bezpłatnie przez Internet - czytelnicy i autorzy nie ponoszą żadnych opłat. Wszystkie opublikowane artykuły są udostępniane online natychmiast po publikacji, bez konieczności subskrypcji. Jest to możliwe dzięki wsparciu Politechniki Warszawskiej. Redakcja znajduje się na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

W roku 2019 czasopismo otrzymało dofinansowanie ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadania "Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport w latach 2019 i 2020". Zadanie to jest finansowane w ramach umowy 690/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W czasopiśmie stosowana jest procedura tak zwanej pojedynczej ślepej recenzji, to znaczy recenzenci znają nazwiska i afiliacje autorów, ale recenzje pozostają anonimowe dla autorów.

Czasopismo obejmuje wszystkie gałęzie transportu, oferując interdyscyplinarną platformę dla naukowców, praktyków, inżynierów i decydentów na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. WUT Journal of Transportation Engineering obejmuje następujące obszary badawcze:

  • Inteligentne systemy transportowe
  • Systemy transportowe i logistyka
  • Bezpieczeństwo i ochrona transportu
  • Sterowanie i zarządzanie ruchem
  • Pojazdy autonomiczne
  • Mobilność i zachowania transportowe
  • Ekonomika transportu
  • Czynnik ludzki w transporcie
  • Planowanie i polityka transportowa
  • Problemy ekologii w transporcie

Szczególnie popularne zagadnienie to: teoria i modelowanie przepływu pojazdów, technologie informacyjne w transporcie, optymalizacja sieci transportowej, badania środków transportu, analiza bezpieczeństwa ruchu, logistyka miejska, intermodalne systemy transportowe, zrównoważony transport, komunikacja pojazd-pojazd oraz pojazd-infrastruktura, pojazdy autonomiczne.

Podstawowym językiem publikacji jest angielski. Akceptujemy również artykuły w języku polskim, o ile zawierają wyczerpujące streszczenie w języku angielskim.