Zasady przyjmowania na studia

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się w oparciu o złożone przez kandydatów dokumenty. Kandydat do wniosku o przyjęcie na studia podyplo­mowe dołącza:

  • poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • życiorys,
  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowany po wypełnieniu podczas rejestracji elektronicznej),
  • oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym na stanowiskach pracy związanych z systemem kolei, z wyszczególnieniem rodzaju stanowiska pracy oraz okresu zatrudnienia,
  • oświadczenie o przewidywanym sposobie finansowania uczestnictwa w studiach,
  • jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm.

 

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:

  • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
  • ul. Koszykowa 75
  • 00-662 Warszawa

Z dopiskiem – Studia podyplomowe Interoperacyjność Systemu Kolei lub złożyć osobiście u kierownika studiów – Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej pok. 117. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania.   

Decyzja o przyjęciu na studia jest podejmowana na podstawie postępowania kwalifika­cyjnego, przeprowadzanego przez komisję kwalifikacyjną. Komisji tej przewodniczy kierow­nik stu­diów po­dyplomowych, a w jej skład wchodzą dodatkowo dwie osoby prowadzące zajęcia na tych studiach podyplo­mowych, w tym nauczyciel akademicki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym jest uwzględniana kolejność zgłoszeń oraz minimalna i maksymalna liczba uczestników edycji studiów. Podczas rekrutacji na studia podyplomowe może być również prowadzona rozmowa kwali­fikacyjna z kandydatami.

Edycje studiów będą uruchamiane pod warunkiem zapisania się na nie przynajmniej 20 słuchaczy, przy czym w pierwszej edycji studiów może uczestniczyć maksymalnie 32 słucha­czy, zaś w kolejnych edycjach studiów mogą być uruchomione maksymalnie 2 grupy, w których liczba słuchaczy będzie zawierać się w przedziale od 20 do 32 osób.

 

Rejestracja kandydatów:

Kandydaci rejestrują się w systemie internetowym na stronie:https://irk.pw.edu.pl/

Zapisów na studia można dokonać z dowolnego komputera połączonego z Internetem.

Przyjęcia na studia podyplomowe będą odbywały się w oparciu o złożone przez kandydatów dokumenty, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną.

Rekrutacja zakończy w przeddzień rozpoczęcia semestru lub po wyczerpaniu dostępnej liczby miejsc. Informacja o zakończeniu rekrutacji zamieszczona zostanie w zakładce Aktualności.

 

Opłaty:

Wysokość opłaty za studia podyplomowe ustalana jest w drodze Decyzji Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej. Dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 opłata ta została ustalona na kwotę 8 500 zł (dla cudzoziemców 1 914 EUR) za dwa semestry (Decyzja nr 139/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2022 r.)

Istnieje możliwość zawarcia umowy trójstronnej na finansowanie studiów przez pracodawcę.

 

Kontakt:

Kierownik studiów:

dr inż. Przemysław Ilczuk
tel: (22) 234 5659
e-mail: przemyslaw.ilczuk@pw.edu.pl