Obowiązki i odpowiedzialność studenta

Studentów Wydziału Transportu obowiązuje Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej.  

IX. Obowiązki i odpowiedzialność studenta

§ 37

1. Obowiązkiem studenta jest postępowanie zgodne z treścią złożonego ślubowania oraz przestrzeganie przepisów wewnętrznych aktów prawnych Uczelni. W szczególności student ma obowiązek:

1) studiowania zgodnie z programem studiów i planem zajęć, w szczególności uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych, uzyskiwania zaliczeń przedmiotów i składania egzaminów, odbywania praktyk i realizowania innych zadań wynikających z programu studiów,
2) uczciwego i etycznego postępowania w stosunku do Uczelni i społeczności akademickiej, a w szczególności przestrzegania zasad współżycia społecznego,
3) dbania o dobro i poszanowania mienia Uczelni,
4) przestrzegania przepisów dotyczących prawa własności intelektualnej,
5) uzyskania na podstawie skierowania z uczelni i posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania na danym kierunku,
6) niezwłocznego powiadomienia Uczelni o zmianie danych osobowych w czasie studiów, w szczególności adresu do korespondencji, a także o zmianie dokumentu tożsamości oraz zmianach mających wpływ na zakres i wysokość przyznanej pomocy materialnej,
7) korzystania z dokumentów i informacji udostępnianych studentowi przez system informatyczny Uczelni, w szczególności weryfikowania w systemie stanu indywidualnych zobowiązań finansowych, ocen cząstkowych i końcowych z przedmiotów oraz statusu rejestracji,
8) korzystania z kont w systemie poczty elektronicznej Uczelni, w tym systematycznego sprawdzania indywidualnej skrzynki poczty elektronicznej; informacje przekazywane studentowi przez administrację Uczelni poprzez ten system są dla niego wiążące,
9) odbywania wymaganych szkoleń z zakresu BHP.

2. Student jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, jeżeli takie opłaty przewidziane są w odrębnych aktach prawnych Uczelni. Niewniesienie w terminie opłat może skutkować skreśleniem z listy studentów zgodnie z § 33 ust. 2 pkt 4.

§ 38

1. Za czyny uchybiające godności studenta oraz za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni, w szczególności za przypisywanie sobie autorstwa części lub całości cudzego utworu, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

2. Osoba stwierdzająca popełnienie przez studenta czynu, który stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, zgłasza ten fakt Rektorowi za pośrednictwem dziekana

3. Decyzję o przekazaniu sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego podejmuje Rektor.

4. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) nagana z ostrzeżeniem,
4) zawieszenie w korzystaniu z określonych praw studenta na okres do jednego roku,
5) wydalenie z Uczelni.

5. Za przewinienie mniejszej wagi Rektor może wymierzyć studentowi karę upomnienia, po uprzednim wysłuchaniu studenta lub jego obrońcy. Student ukarany przez Rektora karą upomnienia lub samorząd studencki może wnieść odwołanie do komisji dyscyplinarnej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu. Komisja dyscyplinarna może w tym przypadku wymierzyć tylko karę upomnienia.

6. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez Rektora i Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów.

7. Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów stronom przysługuje odwołanie, które wnosi się do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Od prawomocnego orzeczenia Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów służy skarga do sądu administracyjnego.

8. Studentowi, będącemu pod wpływem niedozwolonych środków psychoaktywnych nie wolno uczestniczyć w zajęciach pod rygorem skierowania wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i wymierzenia jednej z kar dyscyplinarnych, o których mowa w ust. 4.

9. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje po upływie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu. Organ, który orzekł karę dyscyplinarną, może orzec o jej zatarciu na wniosek ukaranego, złożony nie wcześniej niż po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.

10. Szczegółowy tryb prowadzenia w Uczelni postępowania dyscyplinarnego określają odrębne przepisy.