Uwaga studenci przyjęci na 1 rok studiów

Informuję studentów przyjętych na 1 rok, że zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 1 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej:

Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu studenta z listy w przypadku stwierdzenia niepodjęcia studiów w terminie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć.

Jednym z faktów, wskazujących na niepodjęcie studiów w terminie, jest nieodebranie z Dziekanatu dokumentów, przygotowanych dla studentów 1 roku.

Uwaga! Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia do podpisania umowy oraz odebrania legitymacji studenckiej zgłaszają się w godzinach pracy Dziekanatu do pokoju 112 NK.

Prodziekan ds Kształcenia
dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW