Studenci

Aktualności

Harmonogramy letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej

Uprzejmie informuję, że przygotowane zostały harmonogramy sesji egzaminacyjnych:

które obowiązują studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w systemie USOSweb

Uprzejmie informuję, że od

poniedziałku, 01 do 15 czerwca 2020 r.

studenci za pośrednictwem strony internetowej USOSweb (albo aplikacji Mobilny USOS PW) mają możliwość wzięcia udziału w ankiecie oceny wszystkich zajęć dydaktycznych, które są realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Dziekanat w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Informuję, że od poniedziałku, 18 maja 2020 r.

przyjęcia studentów w Dziekanacie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będą odbywały się w godz. 10:00 - 12:00, wg harmonogramu zamieszczonego w zakładce Dziekanat

Uwaga dyplomanci!

Informuję, że Dziekan Wydziału Transportu PW Pani prof. Marianna Jacyna wydała w dniu 14 maja 2020 r. zarządzenie nr 1/2020

w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Proszę studentów, którzy w semestrze letnim roku akad. 2019/2020 zamierzają przystąpić do egzaminu dyplomowego, o zapoznanie się z ww. zarządzeniem, którego treść wraz załącznikami jest dostępna w folderze Zasady organizacji egzaminów dyplomowych.

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla

Do piątku, 19 czerwca 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2020/2021.

Uwaga studenci! Komunikat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW

Informuję studentów, że Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW przekazało ważny komunikat, który dotyczy możliwości zaliczania zajęć z Wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych!

Informuję, że Rektor Politechniki Warszawskiej wydał w dniu 04 maja 2020 r. decyzję nr 89/2020 w sprawie obniżenia wysokości i zwalniania z niektórych opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Akcja kwaterunkowa

Informuję, że w piątek, 01 maja br. rozpoczęła się

Akcja kwaterunkowa w domach studenckich

na rok akademicki 2020/2021

Szczegóły, w tym terminarz akcji, znajdują się na stronie www.kwaterunek.sspw.pl oraz w zakładce Domy studenckie.

Uwaga studenci studiów stacjonarnych!

W związku z Decyzją nr 86 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 kwietnia 2020 r., studentom, którzy dokonali wpłat za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce odbywających się w semestrze letnim, będzie zwrócone 50%  naliczonej kwoty.

Uwaga Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia!

Uprzejmie informuję, że

zapisy internetowe na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Transport, prowadzone na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, rozpoczną się w środę, 01 lipca 2020 r.
Przewidywane zakończenie akcji przyjęć na ten poziom studiów to koniec sierpnia 2020 r.