Kandydaci

Student Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej zdobywa kwalifikacje pierwszego lub drugiego stopnia na technicznym kierunku studiów Transport o profilu ogólnoakademickim.

Efekty kształcenia dotyczą projektowania, tworzenia, modernizacji, zarządzania i eksploatacji systemów transportowych i systemów logistycznych, bezpiecznego i efektywnego wykorzystania technicznych środków transportu, a także systemów zarządzania, sterowania ruchem i technologii przewozów.

Student kierunku Transport zdobywa wiedzę i umiejęt­ności w zakresie:

 • prognozowania i planowania rozwoju systemów transportowych,
 • prognozowania i planowania zapotrzebowania na usługi transportowe,
 • kształtowania infrastruktury i planowania sieci transportowych,
 • kształtowania i wymiarowania sieci logistycznych i sieci dystrybucji,
 • organizowania potoków ruchu,
 • planowania procesów transportowych w systemach logistycznych i kierowania nimi,
 • doboru (technicznych i organizacyjnych) środków transportowych oraz technologii przewo­zów do zadań,
 • automatyzacji procesów w systemach transportowych,
 • kierowania i sterowania procesami ruchu,
 • projektowania, tworzenia i stosowania systemów wspomagania komputerowego w zakre­sie sterowania ruchem, zarządzania i eksploatacji w transporcie,
 • projektowania, budowy i wykorzystania systemów telekomunikacyjnych i telematycznych w transporcie,
 • projektowania, tworzenia i stosowania inteligentnych systemów transportowych,
 • budowy i wykorzystania technicznych środków transportu,
 • badań i oceny oddziaływania wzajemnego technicznych środków transportu z infrastru­kturą oraz środowiskiem naturalnym,
 • ergonomii w transporcie oraz modelowania i symulacji układu człowiek-środek transportu-otoczenie,
 • diagnostyki sytuacji wypadkowych z uwzględnieniem udziału człowieka i środków trans­portu,
 • badań i oceny przydatności użytkowej technicznych środków transportu,
 • kształtowania eksploatacyjnych strategii użytkowania technicznych środków transportu i utrzy­mania ich w gotowości technicznej,
 • projektowania funkcjonalnego i technologicznego obiektów zaplecza technicznego trans­portu,
 • projektowania systemów magazynowych i sterowania przepływem ładunków,
 • badań oraz oceny niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych i środków transportu.

Student kierunku Transport ma kompetencje społeczne zgodne z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji, ukierunkowane na procesy i systemy transportowe oraz oddzia­ły­wanie transportu na szeroko rozumiane środowisko.

Nabyte umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów budowy i eksploatacji obiektów i systemów transportowych oraz kompetencje społeczne są wykorzystywane w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i wewnątrzzakładowym.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich absolwentów kierunku Transport są rozwi­jane w ramach specjalności odpowiadających problemowo podstawowym obszarom działal­ności zawodowej inżyniera transportu.

Wykształcenie kierunkowe

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne (efekty kształcenia) wszystkich absolwentów kierunku Transport są kształtowane przez przedmioty wspólne dla całego kierunku. Należą do nich:

 • przedmioty podstawowe ogólne i techniczne: matematyka, grafika inżynierska, technologia informacyjna, informatyka, mechanika techniczna, elektrotechnika, fizyka, metrologia, elektronika, automatyka, materiałoznawstwo, podstawy budowy maszyn, język obcy, ekonomia – na studiach pierwszego stopnia oraz matematyka stosowana, fizyka współczesna, informatyka stosowana, mechanika stosowana – na studiach drugiego stopnia;
 • przedmioty kierunkowe: badania operacyjne, środki transportu, logistyka, systemy transportowe, infrastruktura transportu, ekonomika transportu, inżynieria ruchu, podstawy eksploatacji technicznej, organizacja i zarządzanie, systemy łączności w transporcie, ergonomia i bezpieczeństwo pracy – na studiach pierwszego stopnia oraz metody matematyczne w transporcie, systemy pomiarowe, modelowanie procesów transportowych, teoria niezawodności i bezpieczeństwa, sterowanie i zarządzanie ruchem, systemy teleinformatyczne – na studiach drugiego stopnia.

Program studiów przewiduje:

 • praktykę specjalnościową lub praktykę dyplomową,
 • obieralne przedmioty techniczne,
 • obieralne przedmioty humanistyczne, ekonomiczne lub społeczne.

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Studia każdego poziomu (pierwszego albo drugiego stopnia) na kierunku Transport kończone są pracą dyplomową (odpowiednio: inżynierską albo magisterską) i egzaminem dyplomowym. Temat pracy dyplomowej związany jest ze specjalnością i ustalany jest z uwzględnieniem zainteresowań studenta. Praca dyplomowa może mieć charakter teoretyczny lub praktyczny i dotyczyć może zagadnień badawczych lub projektowych. Tematyka prac dyplomowych związana jest z zagadnieniami zgłaszanymi przez przedsiębiorstwa lub jednostki badawczo-wdrożeniowe transportu oraz z problematyką prac naukowo-badawczych realizowanych na Wydziale.

Egzamin dyplomowy polega na przedstawieniu (prezentacji) pracy dyplomowej i udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Komisji Egzaminu Dyplomowego.

Kwalifikacje pierwszego lub drugiego stopnia absolwenta kierunku Transport są poświadczane dyplomem Politechniki Warszawskiej.

Na Wydziale jest organizowane uroczyste wręczanie dyplomów.

Bazę dydaktyczną Wydziału stanowią:

 • laboratoria ogólnowydziałowe: elektrotechniki, elektroniki, automatyki, mechaniki, techniki pomiarowej, informatyki, materiałoznawstwa;
 • laboratoria specjalnościowe: eksploatacji technicznej pojazdów samochodowych, urządzeń i systemów sterowania ruchem drogowym, techniki pomiarowej w ruchu drogowym, systemów łączności w transporcie, elektrotechniki samochodowej, organizacji ruchu kolejowego i zarządzania procesami w terminalu intermodalnym, urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym, zarządzania procesem spedycyjnym i magazynowym w łańcuchu dostaw;
 • biblioteka z czytelnią – zapewniająca możliwość korzystania z podręczników i skryptów oraz czasopism naukowych i zawodowych;
 • sale wykładowe rozmieszczone w dwóch gmachach (Nowej Kreślarni i Nowym Technologicznym) i wyposażone w urządzenia audiowizualne.

Miejscem pracy absolwenta Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej są te dzia­ły gospodarki narodowej, gdzie występują i są rozwiązywane problemy przemieszczania ludzi i ładunków. Są to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, budową, modernizacją, eksploatacją i rozwojem systemów transportowych oraz ich infrastruktury, układów i środków transportu. Wszędzie tam inżynierowie transportu współpracują ze specja­listami z zakresu urbanistyki, budownictwa, energetyki, budowy maszyn, teleinfor­matyki, ekonomii, ergonomii, socjologii, ochrony środowiska oraz wojskiem i służbami pań­stwo­wymi (policja, straż pożarna, straż graniczna). Dotyczy to także etapu prac studialnych, formuło­wa­nia koncepcji programowo-przestrzennych, opracowania programów funkcjo­nalno-użytko­wych oraz wstępnych projektów technologicznych i organizacyjnych, projektów budowla­nych i wykonawczych układów komunikacyjnych i obiektów zaplecza technicznego transpor­tu oraz projektów w zakresie koncepcji i założeń techniczno-użytkowych środków transportu.