Uwaga studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium socjalnego

Biuro Spraw Studenckich PW informuje, że studenci, których

miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej,

od 01 stycznia 2022 r. jest to 600,- zł (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296),

zobowiązani są dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Zaświadczenie to musi być aktualne i stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna ma obowiązek odmówić studentowi przyznania stypendium socjalnego.

Uwaga! Zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy z ośrodka pomocy społecznej nie jest tożsame z zaświadczeniem o sytuacji dochodowej i majątkowej.

Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców, mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

Uzyskanie zaświadczenia może być czasochłonne, dlatego proszę o wcześniejsze wystąpienie do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej o wydanie stosownego dokumentu.

Więcej informacji pod adresem: www.bss.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Jarosław Poznański