Dyplomanci

Uwaga! Od 1 marca 2022 r. studenci nie składają wersji drukowanej pracy dyplomowej. Obowiązuje jedynie wersja elektroniczna w systemie APD PW.

W celu realizacji procesu dyplomowania należy:

1. Zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z planem studiów.

2. Wystąpić do Dziekanatu właściwego dla danego rodzaju studiów z prośbą o przesłanie skanu zadania na pracę dyplomową, którego oryginał pozostaje w Dziekanacie.

3. Wysłać e-mail na adres: dyplomanci.wt@pw.edu.pl z prośbą o rozpoczęcie procedury dyplomowania poprzez wprowadzenie danych pracy dyplomowej do systemu USOS oraz Archiwum Prac Dyplomowych PW na podstawie skanu zatwierdzonego zadania na pracę dyplomową, który powinien stanowić załącznik do przedmiotowego e-maila.

4. Zalogować się do systemu Archiwum Prac Dyplomowych Politechniki Warszawskiej w celu:

- uzupełnienia następujących informacji: temat pracy dyplomowej w języku angielskim, streszczenie pracy oraz słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim,

- pobrania strony tytułowej pracy dyplomowej (ikona „Karta pracy”),

- zatwierdzenia Oświadczenia dotyczącego samodzielnego wykonania pracy dyplomowej.

5. Wymogi edytorskie pracy dyplomowej muszą być zgodne z:

Zarządzeniem nr 4/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022 r. w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych (szczegóły znajdują się w pkt. 3 i 4 załącznika nr 1 do ww. zarządzenia),

w szczególności kolejność:

- strona tytułowa

- zadanie na pracę dyplomową

- streszczenie w języku polskim i angielskim, zawierające tytuł pracy, słowa kluczowe, objętość każdego ze streszczeń to 1 strona

W elektronicznej wersji prac dyplomowych nie umieszcza się dedykacji ani podziękowań.

Prace dyplomowe, które nie spełniają powyższych wymogów edytorskich nie będą akceptowane!

6. Po przygotowaniu pracy dyplomowej w postaci pliku w formacie pdf. należy ponownie zalogować się do systemu Archiwum Prac Dyplomowych Politechniki Warszawskiej, aby:

     •     zapisać plik z pracą dyplomową. Uwaga! W systemie APD PW można umieścić maksymalnie trzy pliki pdf.,

     •     potwierdzić przekazanie pracy dyplomowej do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym oraz zatwierdzenia przez promotora pracy.

7. Do Dziekanatu właściwego dla danego rodzaju studiów student dostarcza:

- podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego podpisane przez promotora pracy. Termin obrony pracy dyplomowej wyznacza Prodziekan ds. Kształcenia w ciągu 30 dni od daty rozpatrzenia podania.

Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego w jednym z wyznaczonych terminów, należy złożyć podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o dopuszczenie do egzaminu 14 dni przed tym terminem.

8. Informację o terminie egzaminu dyplomowego student uzyska poprzez APD PW.

9. Pytania na egzamin dyplomowy dostępne są w Dziekanacie.

10. Student jest zobowiązany do przesłania prezentacji na egzamin dyplomowy na adres
e-mail: obrony.wt@pw.edu.pl Temat maila oraz nazwa pliku powinny składać się z imienia i nazwiska dyplomanta oraz numeru indeksu. Prezentacja powinna zostać przesłana do godziny 15 dnia poprzedzającego obronę. Niedopuszczalne jest używanie dysków przenośnych do instalowania prezentacji. Prezentacja przesłana na wyżej wskazany adres e-mail, będzie dostępna podczas egzaminu dyplomowego na komputerze w sali obron.

11. Przed egzaminem dyplomowym student może skorzystać z oferty Centrum Innowacji PW: https://www.facebook.com/pw.cinn/posts/pfbid02dzQMi36oiEKUFG21ZTtEZrUKBLrdq5U1nRYo4w3xa5Vubt9HYnidzTkRvKHdbKTZl

12. Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej student jest zobowiązany do zweryfikowania w systemie USOSweb poprawności danych osobowych oraz danych w suplemencie do dyplomu, a także do złożenia oświadczenia w przedmiocie udzielenia licencji PW.

Zasady ograniczenia w udostępnianiu prac dyplomowych określa Zarządzenie nr 108/2021 Rektora PW z dnia 09/11/2021 r.

13. Wniosek o wydanie dyplomów i suplementów student wypełnia w USOSweb.

14. Elektroniczna karta obiegowa jest generowana przez Dziekanat po zdanym egzaminie dyplomowym.

15. W celu odbioru dyplomu należy się kontaktować z Działem Ewidencji Studentów - Sekretariatem Szkoły, który znajduje się w Gmachu Głównym PW, w pokoju 114.

____________________________________________________________________________________

W sprawach związanych z procesem dyplomowania prosimy o kontakt na adres mailowy: dyplomanci.wt@pw.edu.pl

Korespondencja elektroniczna z Uczelnią musi odbywać za pośrednictwem adresu mailowego w domenie PW.

Wszystkie opłaty związane ze studiami, należy wnosić na indywidualne konto bankowe. Informacja o numerze indywidualnego konta bankowego jest dostępna po zalogowaniu się w systemie USOSweb w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia.

Przy problemach z uzyskaniem dostępu do USOSWeb (np. przez osoby skreślone z listy studentów) prosimy o kontakt z magdalena.dabrowska@pw.edu.pl  

Informacje dla osób wznawiających studia w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego dostępne są w zakładce Wznowienia.