Rada Konsultacyjna Nauka - Gospodarka

Zakres uprawnień Rady Konsultacyjnej Nauka – Gospodarka:

 • wspieranie Wydziału Transportu w obszarze procesu dydaktycznego, zwłaszcza w wypracowywaniu oferty edukacyjnej i szkoleniowej dostosowanej do rzeczywistych wymogów rynku pracy;
 • kształtowania struktury kwalifikacji absolwenta kierunku Transport na Wydziale Transportu;
 • monitorowanie efektów kształcenia w zakresie ich zgodności z potrzebami rynku pracy i stymulowanie ich modyfikacji;
 • opiniowanie programów kształcenia na wszystkich poziomach kształcenia (studia pierwszego, drugiego stopnia) oraz na studiach podyplomowych;
 • współpraca w zakresie organizacji praktyk zawodowych, staży, wycieczek edukacyjnych dla studentów Wydziału Transportu;
 • czynny udział w otwartych dla studentów i pracowników Wydziału wykładach, i seminariach;
 • wspieranie Wydziału Transportu w zakresie monitorowania karier zawodowych absolwentów i potrzeb rynku pracy;
 • kreowanie wizerunku absolwenta Wydziału Transportu przygotowanego do konkurowania z absolwentami innych Uczelni z Unii Europejskiej;
 • wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami oraz kreowanie nowych projektów naukowych i eksperckich;
 • kreowanie wizerunku Wydziału Transportu jako otwartego na problemy rozwojowe i gospodarcze kraju;
 • wsparcie realizacji strategii Wydziału Transportu w zakresie jego rozwoju i budowaniu trwałych relacji pomiędzy nauką i gospodarką przynoszących obustronne korzyści.