Specjalności

Zdobyta wiedza i umiejętności rozwijane są w ramach wybranej specjalności.

Prawo wyboru specjalności na studiach pierwszego stopnia mają najlepsi studenci, pozostali są kwalifikowani decyzją Dziekana. Uwzględnia się przy tym limity miejsc i średnią ocen z okresu studiów poprzedzającego podział. Na studiach drugiego stopnia uwzględnia się limity miejsc, wyniki postępowania kwalifikacyjnego oraz zainteresowania studentów zgodne z uprzednio zdobytym wykształceniem lub kwalifikacjami.

Każdy student, uzyskujący dobre wyniki w nauce, może uzyskać zgodę na indywidualny plan studiów w ramach danej specjalności. Program indywidualny daje możliwość pogłębienia i poszerzenia problematyki studiów poza zakres objęty dotychczasowymi specjalnościami na Wydziale Transportu.

Specjalności na kierunku Transport: