Opis specjalności (Description of the specialization)

Absolwent specjalności Transport systems engineering and management posiada rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu: sterowania i zarządzania drogowymi, kolejowymi oraz miejskimi systemami transportowymi, optymalizacji i planowania tych systemów trans­portowych oraz pomiarów i prognozowania przewozów, jak również projektowania multimo­dalnych węzłów transportowych oraz modelowania ruchu i planowania tych systemów trans­portu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Ponadto posiada on wiedzę i umiejętności w zakresie zautomatyzowanych pojazdów oraz innych rozwiązań automatyzacji transportu i roli czynnika ludzkiego w inteligentnych systemach transportowych, a także ich wpływu na środowisko i jego ochronę oraz w zakresie zasad kształtowania prawa i polityki transportowej oraz narzędzi realizacji polityki transportowej, ochrony środowiska i zarządzania procesem inwestycyjnym w transporcie, w tym finansowania rozwiązań inwestycyjnych.

Absolwenci mogą wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności, podejmując pracę:

  • w jednostkach administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach w działach zajmujących się planowaniem rozwoju transportu oraz realizacją działań inwestycyjnych w transporcie,
  • w przedsiębiorstwach prowadzących działalność konsultingową,
  • w biurach studiów i projektów,
  • w jednostkach naukowo-badawczych.

 

 

*eng*

The graduate of Transport Systems Engineering and Management specialization has extensive knowledge and skills in the field of road, rail and urban transport control systems and management, optimization and planning of these transport systems, transport measurements and forecasting, as well as designing multimodal transport nodes, modelling traffic and planning transport systems with the use of modern IT tools. In addition, the graduate has knowledge and skills in field of automated vehicles and other transport automation solutions and the role of human factor in intelligent transportation systems, as well as their impact on the environment, and in the field of principles of shaping law and transport policy, tools for the implementation of transport policy, environmental protection and management of the investment process transport, including the financing of investment solutions.

Graduates can use their knowledge and skills when taking up a job:

  • in public administration units and enterprises in departments dealing with development of transport planning and implementation of investment activities in transport,
  • in consulting companies,
  • in study and project offices,
  • in scientific and research units.
Plan studiów (pdf, 171,26 kB)