Pomoc materialna

Studenci Wydziału Transportu PW są beneficjentami pomocy materialnej, której źródłem jest budżet państwa.

Informacje o pomocy materialnej w roku akademickim 2020/2021

Zgodnie z przepisami prawa w roku akademickim 2020/2021 studentom Wydziału Transportu PW spełniającym warunki, określone w ogłoszonym przez Rektora PW Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2020/2021, są wypłacane będą następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne - przyznawane wówczas gdy miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej przez Rektora (w roku akad. 2020/2021 kwota jest równa 1 050,- zł),
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga - przyznawana, jako doraźne wsparcie finansowe w przypadku, gdy student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej,
 • stypendium Rektora, które może otrzymać student:
  • za wyróżniające wyniki w nauce, dotyczy to również studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego - laureatów olimpiady międzynarodowej albo laureatów lub finalistów olimpiady stopnia centralnego, o których jest mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • za osiągnięcia naukowe lub artystyczne albo osiągnięcia sportowe co najmniej we współzawodnictwie krajowym, które również przysługuje studentom, przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie,
 • stypendium z dostępnych ofert,
 • stypendium fundowane, które jest przyznawane wg zasad Fundatora i wypłacane na podstawie indywidualnej umowy pomiędzy studentem oraz Fundatorem,
 • stypendium ministra za znaczące osiągnięcia (naukowe, artystyczne lub sportowe).

Ponadto, studenci mogą ubiegać się o przyznanie kredytu studenckiego, udzielanego przez banki.

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla

Do wtorku, 01 czerwca 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2021/2022.

Ostateczna lista rankingowa do stypendium rektora

Informuję, że lista rankingowa do stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 została zatwierdzona przez Odwoławczą Komisję Stypendialną i stała się

Konsultacje dotyczące świadczeń stypendialnych

Informuję studentów, że w pytania dotyczące pomocy stypendialnej, proszę kierować do Koordynatora Spraw Studenckich Pani Patrycji Olczak, za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres:

koostudencki@wt.pw.edu.pl

NAWA - zmiany w zasadach wypłat stypendiów w programach studenckich

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przekazuje informacje, że w związku z obowiązującymi ograniczeniami przylotu do Polski oraz zdalną formą kształcenia na polskich uczelniach, w roku akademickim 2020/2021 zostały wprowadzone zmiany w zasadach realizacji studenckich programów stypendialnych.

Szczegóły w linku

Uwaga studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium socjalnego

Biuro Spraw Studenckich PW informuje, że studenci, których

miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej

(od 01 października 2018 r. ta kwota jest równa 528,- zł, Dz. U. z 2018 r. poz. 1358),

zobowiązani są dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.