Pomoc materialna

Studenci Wydziału Transportu PW są beneficjentami pomocy materialnej, której źródłem jest budżet państwa.

Informacje o pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022

Zgodnie z przepisami prawa w roku akademickim 2021/2022 studentom Wydziału Transportu PW spełniającym warunki, określone w ogłoszonym przez Rektora PW Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022, są wypłacane będą następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne - przyznawane wówczas gdy miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej przez Rektora (w roku akad. 2021/2022 kwota jest równa 1 051,70 zł),
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga - przyznawana, jako doraźne wsparcie finansowe w przypadku, gdy student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej,
 • stypendium Rektora, które może otrzymać student:
  • za wyróżniające wyniki w nauce, dotyczy to również studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego - laureatów olimpiady międzynarodowej albo laureatów lub finalistów olimpiady stopnia centralnego, o których jest mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • za osiągnięcia naukowe lub artystyczne albo osiągnięcia sportowe co najmniej we współzawodnictwie krajowym, które również przysługuje studentom, przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie,
 • stypendium z dostępnych ofert,
 • stypendium fundowane, które jest przyznawane wg zasad Fundatora i wypłacane na podstawie indywidualnej umowy pomiędzy studentem oraz Fundatorem,
 • stypendium ministra za znaczące osiągnięcia (naukowe, artystyczne lub sportowe).

Ponadto, studenci mogą ubiegać się o przyznanie kredytu studenckiego, udzielanego przez banki.

Odbiór decyzji, dotyczących świadczeń stypendialnych

Uprzejmie informuję zainteresowanych studentów, że

w godzinach pracy Dziekanatu, w pokoju 111 należy odebrać decyzje administracyjne o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń stypendialnych.

Ostateczne listy rankingowe do stypendium rektora

Uprzejmie informuję, że listy rankingowe do stypendium rektora zostały zatwierdzone przez Odwoławczą Komisję Stypendialną. Listy te stały się listami ostatecznymi.

Konsultacje dotyczące świadczeń stypendialnych

Informuję studentów, że w pytania dotyczące pomocy stypendialnej, proszę kierować do Koordynatora Spraw Studenckich Pani Patrycji Olczak, za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres:

koostudencki.wt@pw.edu.pl

Uwaga studenci! Pomoc stypendialna

Informuję, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wnioski

o stypendium dla osób niepełnosprawnych,

o zapomogę

można składać za pośrednictwem systemu USOSweb.

Uwaga studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium socjalnego

Biuro Spraw Studenckich PW informuje, że studenci, których

miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej,

od 01 stycznia 2022 r. jest to 600,- zł (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296),

zobowiązani są dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.