Złoty Dyplom

Dyplom przyznawany jest absolwentom Politechniki Warszawskiej po upływie co najmniej 50 lat od daty uzyskania dyplomu ukończenia studiów.

Dyplom przyznawany jest na pisemny wniosek absolwenta, który należy złożyć w Biurze Rektora PW.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Rektora nr 43/2020.