Procedura wydawnicza

1. Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły przesłane za pośrednictwem internetowej platformy czasopisma: https://pnpw-transport.publisherspanel.com. Całość procesu recenzowania
i obróbki technicznej odbywa się poprzez platformę. 

2. W pierwszej kolejności artykuł podlega wstępnej ocenie przez Redaktora Naczelnego lub wyznaczonego przez niego Redaktora Prowadzącego. Na tym etapie sprawdzane jest: 

  a) Czy tematyka manuskryptu odpowiada zakresowi tematycznemu czasopisma? 

  b) Czy manuskrypt został przygotowany zgodnie z wymogami Redakcji? Chodzi o elementy takie jak język manuskryptu (polski lub angielski), naukowy charakter (czy określono cel badań, czy prezentowane są wyniki przeprowadzonych badań) 

  c) Czy manuskrypt jest nowatorski i interesujący? Kluczowe jest tutaj czy prezentowane wyniki są oryginalne, na ile manuskrypt wnosi coś nowego do istniejącej wiedzy. 

  d) Czy temat manuskryptu jest nośny i może zainteresować szerszego czytelnika? Ten punkt ma znaczenie pomocnicze, przyjmujemy także manuskrypty dotyczące zagadnień specjalistycznych, którymi zajmują się niewielkie grupy badaczy. 

  e) Czy manuskrypt ma potencjał by pozytywnie wpłynąć na rozwój czasopisma i dziedziny, której dotyczy? 

Jeśli oceny uzyskane w ramach powyższych punktów są wystarczające, artykuł jest przyjmowany do dalszego procedowania. W przeciwnym razie jest odrzucany, bez kierowania do recenzji, gdyż kierowanie do recenzji artykułu, który w sposób oczywisty nie rokuje pozytywnie w kontekście publikacji jest bezzasadne. Ogólną ideą jest przyjmowanie do publikacji jak najlepszych manuskryptów.  

3. W kolejnym kroku sprawdzana jest kompletność zgłoszenia. Konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych w procesie zgłaszania manuskryptu, to znaczy:  

  a) oświadczenia o oryginalności, o przeniesieniu praw autorskich do wydania dzieła, o braku wcześniejszej publikacji, 

  b) określenie typu artykułu, dyscypliny naukowej oraz słów kluczowych, 

  c) dane o Autorach (wraz z adresem e-mail oraz identyfikatorem ORCID), 

  d) tytuł i abstrakt w języku angielskim oraz, o ile artykuł jest po polsku, w języku polskim, 

  e) źródła finansowania badań (o ile finansowanie uzyskano), 

  f) podziękowanie dla osób i instytucji, które przyczyniły się do powstania artykułu, a które nie są jego współautorami (o ile takie osoby i instytucje istnieją),  

  g) propozycja co najmniej dwóch osób, które są kompetentne do sporządzenia opinii o artykule jako Recenzenci; osoby te muszą być afiliowane poza Politechniką Warszawską oraz poza instytucjami, które reprezentują Autorzy, 

  h) wymagane pliki: z częścią główną manuskryptu, ze stroną tytułową, z plikami dodatkowymi zawierającymi rysunki, zdjęcia, tabele itp. 

Jeśli wszystkie powyższe elementy zostały zamieszczone i są poprawne, manuskrypt jest przyjmowany do dalszego procedowania. W przeciwnym razie – jest zwracany do Autorów
w celu uzupełnienia. Po uzupełnieniu jest weryfikowany ponownie.  

4. Kolejny krok polega na sporządzeniu recenzji. W tym celu Redaktor Prowadzący zaprasza specjalistów z dziedziny, której dotyczą badania do przygotowania opinii. Liczba zapraszanych osób jest zależna od uznania Redaktora Prowadzącego, jednak są to co najmniej dwie osoby, ponieważ warunkiem koniecznym dla przyjęcia artykułu do publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. W WUT Journal of Transportation Engineering stosujemy tzw. podwójnie ślepą recenzję, to znaczy zarówno Autorzy nie znają tożsamości Recenzentów, jak i Recenzenci nie znają tożsamości Autorów. Wymusza to sprawdzenie (w poprzednim kroku) czy pliki manuskryptu nie zawierają danych pozwalających na identyfikację Autorów. Jeśli takie dane zostaną ujawnione, wówczas Autorzy są zobowiązani do ich usunięcia.

W ramach opinii Recenzenci są proszeni o wypowiedzenie się w następujących kwestiach: 

  a) Czy podjęte zagadnienie badawcze jest istotne dla środowiska naukowego? 

  b) Czy prezentowane informacje, metody i wyniki są nowe? 

  c) Czy konkluzje są poparte analizami i danymi przedstawionymi w artykule? 

  d) Czy istniejący stan wiedzy dotyczącej zagadnienia został właściwie opisany i wykorzystany? 

  e) Czy artykuł jest napisany dobrym językiem – czy koncepcje badawcze, metody i wyniki zostały jasno zaprezentowane? 

  f) Czy artykuł ma dobrą organizację – czy kolejność i zawartość poszczególnych rozdziałów jest właściwa? 

  g) Czy materiał ilustracyjny został dobrany właściwie? 

W odniesieniu do każdego z tych punktów oczekujemy od Recenzenta przedstawienia uzasadnienia wyrażonej opinii. Dodatkowo, Recenzent zamieszcza swoje uwagi spoza powyższego katalogu zagadnień – według własnego uznania. Jednocześnie Recenzent proszony jest o stwierdzenie czy nie istnieje konflikt interesów, który mógłby utrudnić bezstronne wykonanie recenzji. Recenzenci mogą także nanosić swoje uwagi na treść pracy – są one widoczne dla Autorów jednak bez możliwości identyfikacji Recenzenta. Możliwe jest także dołączenie przez Recenzenta swojego pliku, który może zawierać dowolne uwagi lub opinie.  

Każda z recenzji kończy się jednym z wniosków: 

  • o dopuszczeniu manuskryptu do publikacji w obecnej formie, 
  • o konieczności dokonania nieznacznych poprawek (minor review), bez powtórnej recenzji, 
  • o konieczności wprowadzenia znaczących zmian (major review), po wykonaniu których należy powtórnie zrecenzować artykuł, 
  • o odrzuceniu artykułu. 

5. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby recenzji, Redaktor Prowadzący podejmuje decyzję. Bierze pod uwagę nie tylko konkluzję recenzji, ale także uzasadnienie przedstawione przez Recenzenta. W przypadku rozbieżnych ocen Recenzentów, Redaktor Prowadzący ma prawo do podjęcia ostatecznej decyzji według własnego rozeznania.  

  a) Podjęcie decyzji o dopuszczeniu manuskryptu do publikacji lub o jego odrzuceniu, kończy proces recenzowania. Autorzy są informowani o jego wyniku, otrzymują do wglądu zanonimizowane recenzje oraz ewentualne uwagi końcowe Redaktora Prowadzącego.  

  b) Podjęcie decyzji o konieczności dokonania poprawek (nieznacznych lub znaczących), skutkuje przesłaniem recenzji do Autorów z prośbą o ich uwzględnienie w manuskrypcie. Autorzy są również proszeni o odniesienie się do wszystkich uwag Recenzentów – w oddzielnym dokumencie lub    przez dołączenie odpowiedzi na końcu manuskryptu. Wymagane jest wyraźne zaznaczenie, które uwagi Autorzy akceptują i w jaki sposób zostają one uwzględnione w tekście (prosimy także o zaznaczenie modyfikowanych fragmentów manuskryptu innym kolorem czcionki). W przypadku      odrzucenia niektórych uwag, wymagane jest przedstawienie odpowiedniej argumentacji. 

6. Po otrzymaniu poprawionej wersji manuskryptu, oceny dokonanych zmian dokonuje Redaktor Prowadzący.  

  a) W przypadku nieznacznych poprawek (minor review), w zależności od ich rodzaju oraz sposobu ich uwzględnienia przez Autorów, może podjąć decyzję:  

  • o akceptacji manuskryptu do publikacji w obecnej formie lub 
  • o konieczności dalszych poprawek; w przypadku odmowy uwzględnienia uwag Recenzentów (bez wystarczającego uzasadnienia) lub uwzględnienia ich w niewłaściwy sposób lub 
  • o przeprowadzeniu kolejnej tury recenzji; w skrajnym przypadku, kiedy Autorzy dokonali na tyle istotnych zmian, że nowa wersja manuskryptu tego wymaga. 

  b) W przypadku znaczących poprawek (major review), w zależności od sposobu ich uwzględnienia przez Autorów, może podjąć decyzję: 

  • o przeprowadzeniu kolejnej tury recenzji; jest ona z zasady wykonywana przez tych Recenzentów, którzy zgłaszali konieczność ponownej recenzji lub (o ile nie będzie to możliwe lub Redaktor Prowadzący uzna to za zasadne) przez nowych Recenzentów. Po jej zakończeniu przeprowadzany jest proces decyzyjny identyczny jak w punkcie 5, 
  • o konieczności dalszych poprawek; o ile Redaktor Prowadzący uzna, że uwagi Recenzentów nie zostały uwzględnione w wystarczającym stopniu, lub że odmowa ich uwzględnienia nie była wystarczająco uzasadniona. W takim przypadku Autorzy są ponownie proszeni o wprowadzenie korekt i dopiero wówczas następuje kolejna tura recenzji, według zasad określonych w poprzednim akapicie.

7. Ostateczna decyzja Redaktora Prowadzącego o przyjęciu manuskryptu do publikacji podlega zatwierdzeniu przez Redaktora Naczelnego. Ma on możliwość odmowy zatwierdzenia decyzji wówczas, gdy stwierdzi, że proces recenzowania był nierzetelny lub poweźmie informacje

o uchybieniach popełnionych przez Autorów (plagiat, zastrzeżenia etyczne).  

8. Przyjęcie manuskryptu do publikacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty na pokrycie kosztów wydawniczych (APC) w wysokości 800 PLN.

9. Po przyjęciu manuskryptu do publikacji następuje proces obróbki redakcyjnej. W jego skład wchodzą: 

  a) Korekta językowa. W przypadku konieczności wprowadzenia niewielkich poprawek (ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych itp.) jest ona wykonywana przez Redakcję. Jednak w przypadku znaczących zmian, zwłaszcza dotyczących formatowania, grafiki, wzorów, bibliografii        (brak odwołania do pozycji bibliograficznych lub odwołanie do pozycji nieistniejących w wykazie), Redaktor Techniczny przekazuje tekst Autorom z prośbą
o dokonanie odpowiednich korekt.  

  b) Korekta tłumaczenia. Dotyczy ona sprawdzenia poprawności językowej tych części tekstu, które są w języku angielskim. Podobnie jak w punkcie a), drobne poprawki są realizowane przez Redakcję, znaczące – przez Autorów.  

  c) Skład DTP. Na tym etapie Redaktor Techniczny wykonuje prace związane z doprowadzeniem artykułu do finalnej postaci, zgodnej ze standardem czasopisma. W ramach tych prac, może zmienić się lokalizacja (względem innych części tekstu) rysunków  i tabel. Z tego powodu konieczne jest odwoływanie się w tekście do rysunków i tabel poprzez ich numery. 

10. Po ostatecznej akceptacji do druku (dokonywanej przez Redaktora Naczelnego) gotowy artykuł jest przekazywany do publikacji w wersji elektronicznej czasopisma. Może on być przypisany bezpośrednio do aktualnie redagowanego numeru, wówczas (oprócz numeru DOI) zostaną określone wszystkie dane bibliograficzne, w szczególności numer i strony. Alternatywnie, artykuł może być przypisany do grupy tzw. „przed wydrukiem”. Wówczas zostanie mu nadany jedynie numer DOI, który jednak jest niezmienny i pozwala na jednoznaczne cytowanie artykułu w innych publikacjach. Pozostałe dane bibliograficzne (numer wydania oraz strony) zostają wtedy nadane po podjęciu przez Redakcję ostatecznej decyzji
o przypisaniu artykułu do konkretnego numeru wydania.