Studia III stopnia (doktoranckie)

Charakterystyka studiów

Studia doktoranckie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej są prowadzone jako studia w ramach Elastycznego Systemu Studiów Trójstopniowych III stopnia. Studia są prowadzone w dyscyplinie naukowej TRANSPORT w następujących specjalnościach:

  • Logistyka i technologia transportu 
  • Sterowanie ruchem w transporcie
  • Eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych

Wykłady związane z dyscypliną Transport na studiach doktoranckich odbywają się w języku polskim.

Stacjonarne studia doktoranckie trwają 4 lata i obejmują:

  • Indywidualną pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego;
  • Przedmioty kierunkowe związane z dyscypliną naukową Transport przewidziane w okresie pierwszego i drugiego roku studiów doktoranckich (10 spotkań w semestrze po 3 godziny wykładowe) - 240 godzin;
  • Przedmioty zaawansowane o charakterze podstawowym z oferty uczelnianej dla doktorantów (co najmniej jeden z wybranych przedmiotów musi być zakończony zaliczeniem na pierwszym roku studiów) - 60 godzin;
  • Zajęcia kursu Seminarium Pedagogicznego PW (obowiązkowe dla uczestników pierwszego roku studiów doktoranckich) - 60 godzin;
  • Przedmioty humanistyczne, ekonomiczne oraz zajęcia;
     specjalistyczne z języków obcych znajdujące się w uczelnianej ofercie dla doktorantów.

W zajęciach studiów doktoranckich mogą brać udział studenci studiów II stopnia (magisterskich) na Wydziale Transportu, zgodnie z przepisami Elastycznego Systemu Studiów  obowiązującymi na Wydziale.

  

Kierownik Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

Przyjęcia dla uczestników studiów doktoranckich: środy, 17:30-18:15, pok. 209 NK