Studia II stopnia

Studia stacjonarne

drugiego stopnia są studiami o profilu ogólnoakademickim, kształcenie realizo­wane jest w obszarze nauk technicznych, a efekty kształcenia dotyczą dyscypliny naukowej transport w dziedzinie nauk technicznych.

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Transport przeznaczone są dla absolwentów technicznych studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia pragnących uzyskać kwalifikacje zgodne z programem kształcenia dla tego kierunku.

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera i otrzymują dyplom Politechniki Warszawskiej potwierdzający ukończenie studiów na kierunku Transport w zakresie określonej specjalności.

Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone są w zakresie specjalności:

 • Audyt logistyczny,
 • Inżynieria transportu lotniczego,
 • Logistyka i technologia transportu samochodowego,
 • Organizacja i technologia transportu szynowego,
 • Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego,
 • Rzeczoznawstwo samochodowe,
 • Sterowanie ruchem kolejowym,
 • Zrównoważona mobilność miejska.

Specjalności uruchamiane są w zależności od liczby zgłoszeń i zainteresowania studentów. Podział na specjalności następuje podczas procedury kwalifikacyjnej.

Studia obejmują trzy semestry zajęć. W każdym semestrze zajęcia trwają 15 tygodni. W roku akademickim są trzy sesje egzaminacyjne (zimowa, letnia i jesienna).

Nowe Innowacyjne kierunki studiów stacjonarnych:

 • - Bezpieczeństwo logistyczne
 • - Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w transporcie

Nowe kierunki studiów na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej opracowane zostały w celu wykształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów, którzy będą dysponować dogłębną wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do efektywnego zarządzania oraz zabezpieczania infrastruktury transportowej oraz procesów logistycznych w złożonym i dynamicznie zmieniającym się środowisku globalnym.

Opracowane programy kształcenia charakteryzują się nowatorskim podejściem do nauczania. Korzystają z nowoczesnych metod, które obejmują zarówno tradycyjne wykłady i warsztaty, jak i nowoczesne metody edukacyjne, takie jak symulacje, gry symulacyjne i nauka oparta na projektach (Project Based Learning). Te metody są stosowane w celu lepszego zrozumienia złożonych systemów transportowych i logistycznych i ich optymalizacji. Program silnie integruje naukę teoretyczną z praktycznym zastosowaniem w rzeczywistych scenariuszach biznesowych, co pozwala na zwiększenie efektywność nauki.

Studia stacjonarne drugiego stopnia na powyższych kierunkach przeznaczone są dla absolwentów technicznych studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia pragnących uzyskać unikalne kompetencje i umiejętności związane z bezpieczeństwem systemów transportowych.

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera i otrzymują dyplom Politechniki Warszawskiej potwierdzający ukończenie studiów odpowiednio na kierunku Bezpieczeństwo logistyczne lub Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w transporcie.

Studia obejmują trzy semestry zajęć i rozpoczynają się w październiku. Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej, a plan zajęć dostosowany jest do potrzeb osób pracujących. W każdym semestrze zajęcia trwają 15 tygodni. W roku akademickim są trzy sesje egzaminacyjne (zimowa, letnia i jesienna). Trzeci semestr przeznaczony jest głównie na przygotowanie pracy dyplomowej. W trakcie studiów istnieje możliwość skorzystania z bogatej oferty mobilności międzynarodowej w ramach programu Erasmus+.

Studia niestacjonarne

drugiego stopnia są studiami o profilu ogólnoakademickim, kształcenie realizo­wane jest w obszarze nauk technicznych, a efekty kształcenia dotyczą dyscypliny naukowej transport w dziedzinie nauk technicznych.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku Transport przeznaczone są dla absolwentów technicznych studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia pragnących uzyskać kwalifikacje zgodne z programem kształcenia dla tego kierunku.

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera i otrzymują dyplom Politechniki Warszawskiej potwierdzający ukończenie studiów na kierunku Transport w zakresie określonej specjalności.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone są w zakresie specjalności:

 • Audyt logistyczny,
 • Inżynieria transportu lotniczego,
 • Logistyka i technologia transportu samochodowego,
 • Organizacja i technologia transportu szynowego,
 • Rzeczoznawstwo samochodowe,
 • Sterowanie ruchem kolejowym,
 • Systemy IT w transporcie,
 • Zrównoważona mobilność miejska.

Specjalności uruchamiane są w zależności od liczby zgłoszeń i zainteresowania studentów. Podział na specjalności następuje podczas procedury kwalifikacyjnej.

Studia obejmują cztery semestry. Zajęcia odbywają się na dziewięciu dwudniowych (sobota, niedziela) zjazdach w semestrze. W roku akademickim są trzy sesje egzaminacyjne (zimowa, letnia i jesienna). Sesja egzaminacyjna realizowana jest podczas dwóch dodatkowych zjazdów.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Transport może kontynuować kształcenie na studiach trzeciego stopnia na Wydziale Transportu PW albo zmienić uczelnię lub kierunek studiów.

Opis specjalności i kierunków studiów na Wydziale Transportu PW