Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej prowadzi najlepsze studia inżynierskie w Polsce

Poznaliśmy wyniki kolejnego Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019. Wydział Transportu po raz kolejny zajął pierwsze miejsce jako jednostka kształcąca na kierunku "Transport".

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019 to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Przyjęto, że jednostka (wydział) prowadząca studia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich lub II stopnia, dając studentom możliwość kontynuacji studiów inżynierskich lub licencjackich w tej samej jednostce. Dodatkowo, aktualnie na danym kierunku, studiują studenci studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich i została przeprowadzona, w ostatnim roku, rekrutacja na I rok studiów. Przyjęto też, że jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki.

 

 

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 14 do 16 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku. Są to:

PRESTIŻ

 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (2400 profesorów „belwederskich” i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali tytuł lub stopień w czterech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględniono głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie przeprowadzono internetowo, metodą CAWI. Każdy z respondentów określił dziedzinę, dyscyplinę nauki oraz obszar i kierunek studiów, w którym aktualnie prowadzi zajęcia na uczelni. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY

 • Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia – według badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania (waga 0,5), doświadczenie w pracy (waga 0,25) i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania (waga 0,25).

POTENCJAŁ AKADEMICKI

 • Ocena parametryczna – wskaźnik odzwierciedla ocenę przyznaną jednostce uczelni przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych powołany przez MNiSW. Uwaga: Ocena przyznawana jest dla jednostki, a nie kierunku studiów, dlatego w przypadku jednostek wielokierunkowych jednostka będzie posiadała ten sam wskaźnik rankingowy we wszystkich grupach kierunków, w których jest klasyfikowana. Źródło: KEJN.
 • Uprawnienia do nadawania stopni naukowych – wskaźnik odzwierciedla uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego posiadane przez jednostkę prowadzącą dany kierunek studiów. Najwyżej premiowane są uprawnienia w dziedzinie związanej bezpośrednio z rankingowanym kierunkiem studiów. Jeżeli jednostka posiada uprawnienia habilitacyjne uzyskała ocenę z wagą 6, jeżeli tylko doktorskie otrzymała ocenę z wagą 4. Jeżeli jednostka posiada uprawnienia w innych dyscyplinach, niezwiązanych bezpośrednio z rankingowanym kierunkiem uzyskała oceny odpowiednio 2 i 1. Źródło: POL-on.
 • Nadane stopnie naukowe – liczba nadanych stopni doktora (z wagą 1) oraz doktora habilitowanego (z wagą 1,5), w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w jednostce, na podstawie stosunku pracy. Źródło: POL-on.

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY

 • Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów – liczba nauczycieli akademickich (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych, studiujących w danej jednostce (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródło: POL-on.
 • Akredytacje – posiadanie przez jednostkę aktualnej oceny wyróżniającej dla danego kierunku studiów lub instytucjonalnej, przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz posiadanie akredytacji międzynarodowych. Źródło: PKA oraz dane własne.
 • Jakość przyjętych na studia – wskaźnik mierzony wynikami egzaminów maturalnych osób, które 1 października 2018 podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na rankingowanym kierunku studiów w danej jednostce. Wskaźnik odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych), jak i tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni uczniowi wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia. Źródło: dane przekazane przez uczelnie.

EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA

 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2015-18. Każda z publikacji przyporządkowywana jest (według klasyfikacji bazy SCOPUS – ASJC) do odpowiedniej dziedziny nauki. Źródło: SciVal.
 • Cytowalność – liczba cytowań publikacji za lata 2015-18 w stosunku do liczby tych publikacji. Źródło: SciVal.
 • FWCI (Field-Weighted Citation Impact) – wskaźnik określa relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2014-17. Źródło: SciVal.
 • Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles) – wskaźnik wprowadzony w rankingu 2019 po raz pierwszy, wskazuje w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. Liczony jest on stosunkiem publikacji znajdujących się w czasopismach posiadających najwyższy współczynnik CiteScore w stosunku do wszystkich publikacji uczelni w latach 2014-2018. Źródło: SciVal.

UMIĘDZYNARODOWIENIE

 • Publikacje – współpraca międzynarodowa – udział publikacji posiadających współautora z zagranicy, w latach 2014-2018, wśród ogółu publikacji. Źródło: SciVal.
 • Studenci zagraniczni – procent obcokrajowców wśród ogółu studentów na danym wydziale. Źródło: POL-on.

INOWACYJNOŚĆ

 • Patenty i prawa ochronne – liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Urzędzie Patentowym RP w latach 2017-18 w odniesieniu do liczby prof., dr hab. i dr zatrudnionych w jednostce. Źródło: POL-on.

KRYTERIA DODATKOWE

 • Egzaminy zawodowe – w przypadku niektórych kierunków studiów wprowadzono dodatkowo kryteria specyficzne dla danego kierunku, np. uwzględniając w rankingu wyniki egzaminów zawodowych, m.in. Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz egzaminów prawniczych na aplikacje. Uwzględniana jest skuteczność zdania egzaminu.

Żródło: http://www.perspektywy.pl/portal/