Zawarcie współpracy z Gminą Staszów

Dnia 10 września 2020 roku w Staszowie miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy urzędem miasta Staszów a Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej w sprawie budowy portu przeładunkowego na terenach inwestycyjnych w Grzybowie.

Port przeładunkowy na terenach inwestycyjnych w Grzybowie ma być miejscem, gdzie towary przewożone koleją z linii szerokotorowej będą przeładowywane do wagonów kursujących po torach. Tego typu specjalny dworzec mógłby obsługiwać transportu z Dalekiego Wschodu, głównie z Chin przeładowując węgiel, drewno, paliwa i całe kontenery.

Porozumienie zostało zawarte w celu stworzenia formalnych ram współpracy gminy Staszów i Politechniki Warszawskiej - Wydziału Transportu na rzecz doskonalenia rozwoju systemu transportowego oraz projektowania i budowy portu przeładunkowego w miejscowości Grzybów (gmina Staszów) i infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie gminy Staszów.

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej w ramach współpracy realizować będzie badania w zakresie efektywnego funkcjonowania systemu transportowego gminy Staszów dotyczące:

- organizacji zbiorowej komunikacji miejskiej z uwzględnieniem nisko emisyjnego transportu,

- prognozowania i planowania rozwoju systemów transportowych gminy Staszów,

- prognozowania i planowania zapotrzebowania na usługi transportowe w mieście,

- kształtowania i planowania sieci transportowych miasta,

- optymalizacji kosztów funkcjonowania transportu miejskiego,

- doboru środków transportu oraz technologii przewozów do zadań wynikających z realizacji transportu publicznego w mieście,

- kierowania i sterowania procesami ruchu drogowego w gminie Staszów,

- projektowania, tworzenia i wykorzystywania inteligentnych systemów transportowych,

- wzajemnego oddziaływania technicznych środków transportu z infrastrukturą oraz środowiskiem naturalnym,

- niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych i środków transportu,

- włączania partnerów biznesowych w projektowanie w zakresie transportu i budowy portu przeładunkowego.

 

Fot. Grażyna-Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce