Historia

W roku 1948 powołano w Politechnice Warszawskiej Wydział Ruchu Kolejowego przemianowany w rok później na Wydział Komunikacji. Na Wydziale tym kształcono inżynierów na specjalności eksploatacja kolei i zabezpieczenie ruchu pociągów.

Prekursorami działalności tego Wydziału byli wybitni specjaliści nie tylko z dziedzin związanych z prowadzonymi specjalizacjami, ale także z dziedziny telekomunikacji kolejowej, konstrukcji i eksploatacji pojazdów szynowych oraz trakcji elektrycznej. Należeli do nich:

 • Prof. dr W. Wyrzykowski,
 • Prof. T. Ważyński,
 • Prof. H. Śmigielski,
 • Prof.dr H. Sobolewski,
 • Doc. S. Plewako,
 • Prof. S. Skawiński,
 • Prof. R. Szajer.

W roku 1970 w Politechnice Warszawskiej przeprowadzono reorganizacje i na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów powołano Instytut Transportu, który od roku 1972 został samodzielna jednostka organizacyjna na prawach Wydziału. Instytut kierowany przez prof. dr hab. inż. Mirosławę Dabrowę-Bajon oraz prof. dr inż. Wiesława Bajona nie tylko kontynuował tradycje dydaktyczne i naukowe dawnego Wydziału Komunikacji, ale zgodnie z potrzebami i wymogami postępu rozszerzył swoje zadania. Dlatego w skład Instytutu weszła grupa specjalistów transportu samochodowego kierowana wówczas przez prof. Wiktora Sudrę. Swoją działalność rozpoczął także zespół informatyków.

Instytut składający się z pięciu zakładów naukowo - dydaktycznych kształcił magistrów inżynierów transportu w trzech podstawowych specjalnościach:

 • organizacja i technika transportu kolejowego,
 • sterowanie ruchem w transporcie,
 • eksploatacja i utrzymanie pojazdów.

W całym okresie działalności Wydziału Komunikacji i Instytutu Transportu wypracowano i modernizowano model kształcenia inżyniera, i magistra inżyniera transportu. Wychowano liczną, młodą kadrę naukowa legitymującą się znacznymi osiągnięciami naukowymi. Wyrazem tego są uzyskane i uzyskiwane obecnie stopnie i tytuły naukowe oraz liczne prace naukowo - badawcze wykonywane dla potrzeb gospodarki.

Międzynarodową rangę działalności Instytutu nadawały i nadają:

 • współpraca z licznymi ośrodkami naukowymi poza granicami kraju (Aachen, Berlin, Drezno, Żylina, Leningrad),
 • udział i organizowanie międzynarodowych konferencji dotyczących zagadnień transportowych,
 • staże pracowników zagranicznych, staże zagraniczne własnych pracowników i staże doktorskie.

W 1979 roku Instytut uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Transport.

W czerwcu 1992 roku, decyzją Centralnej Komisji ds Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, Instytut uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Transport.

W grudniu 1992 roku uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej, dotychczasowy Instytut przekształcony został w pełnoprawny Wydział Transportu.

Pierwszym dziekanem Wydziału Transportu PW był dr hab inż. Andrzej Jabłoński (lata 1992-1996).
Wydział składa się obecnie z ośmiu Zakładów naukowo-dydaktycznych. W strukturze Wydziału ponadto wyodrębniono Ośrodek Informatyki.

Jubileusz 30-lecia Wydziału

  

Jubileusz 30-lecia Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej wraz z uroczystą Inauguracją roku akademickiego 2022/2023 odbyły się w dniu 29 września 2022 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej.

 

Jubileusz 25-lecia Wydziału

Jubileusz 25-lecia Wydziału Transportu odbył się 8 grudnia 2017 roku o godzinie 12:30 w Auli Wydziału Transportu PW.