Zakres działalności

CERTYFIKACJA URZĄDZEŃ SRK

OCT posiada akredytację jednostki certyfikującej wyroby (AC 198)  oraz zgodę Prezesa UTK na wydawanie certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem w zakresie obejmującym:

 • stacyjne urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
 • urządzenia sterowania rozrządem, w tym hamulec torowy,
 • urządzenia blokady liniowej,
 • urządzenia do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów,
 • systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
 • urządzenia kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
  • obwody torowe,
  • liczniki osi,
 • urządzenia do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
 • sygnalizatory kolejowe,
 • urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej, przeznaczone na potrzeby prowadzenia ruchu kolejowego,
 • rejestratory rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
 • urządzenia oddziaływania tor – pojazd,
 • urządzenia kontroli prowadzenia pociągu, z wyjątkiem urządzeń europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS),
 • systemy telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
 • systemy automatycznego prowadzenia pociągu,
 • systemy zdalnego sterowania ruchem kolejowym,
 • dławiki torowe,
 • linki dławikowe.

 

RAPORTY JEDNOSTKI OCENIAJĄCEJ

OCT posiada uprawnienia do wydawania raportów jednostki oceniającej w sprawie oceny bezpieczeństwa (akredytacja AK 028), o których mowa w Rozporządzeniu Nr 402/2013, w obszarach: 

 • podsystemu sterowanie - urządzenia przytorowe,
 • podsystemu ruch kolejowy.

 

WERYFIKACJA WE PODSYSTEMÓW

OCT posiada kompetencje w zakresie:

 • weryfikacji interoperacyjności, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami, poprzez odniesienie do Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, podsystemu sterowanie - urządzenia przytorowe,
 • oceny  podsystemu sterowanie ruchem kolejowym - urządzenia przytorowe w oparciu o listę krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei.

 

BADANIA NA POTRZEBY DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA NA LINIACH PKP PLK S.A.

OCT posiada kompetencje w zakresie wykonywania ocen na potrzeby dopuszczenia elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg procedury SMS-PW-17), w zakresie:

 • automatyki i telekomunikacji,
 • wybranych zagadnień pozostałych branż.

 

SZKOLENIA OTWARTE

OCT prowadzi szkolenia otwarte w zakresie:

 • Systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym (ksrk) w ujęciu systemowym
  Inteligentne systemy transportowe a systemy sterowania ruchem kolejowym. Kierunki i trendy rozwoju srk (BKJP). Systemy Communications-Based Train Control (CBTC). Przegląd systemów ksrk.
 • Systemów sterowania ruchem pociągów (srp) Metra Warszawskiego
 • Systemu ERTMS/ETCS
  Wybrane problemy budowy i eksploatacji.
 • Interoperacyjności kolei w Unii Europejskiej
  Wybrane problemy bezpieczeństwa, interoperacyjności i spójności technicznej systemów srk. Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (TSI), regulacje krajowe dotyczące interoperacyjności.
 • Organizacji i aktów normatywnych w obszarze technik kierowania i sterowania ruchem
  Komisja Europejska, ustawy i rozporządzenia, UTK, ERA, UNISIG, ustawa o transporcie kolejowym, normy i inne regulacje.
 • Wymagań formalno - prawnych związanych z dopuszczeniem do eksploatacji infrastruktury kolejowej
  Przepisy dotyczące nowych inwestycji oraz eksploatowanej infrastruktury srk.
 • Podstawy projektowania infrastruktury kolejowej, w tym sterowania ruchem kolejowym (srk)
  Metodologia projektowania systemów ksrk. Metody informatyczne w projektowaniu systemów ksrk.
 • Wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM)
  Wycena i ocena ryzyka.
 • Podstaw niezawodności i eksploatacji systemów ksrk
  Metody zdalnej diagnostyki. Dowód bezpieczeństwa. Metodologia tworzenia dowodu   bezpieczeństwa.
 • Laboratorium technik ksrk
  System WTUZ, programowanie LEU i balisy, kierowanie ruchem kolejowym.
 • Wymagań formalno-prawnych stawianych bocznicom kolejowym