Doktoranci

Aktualności

Dział Obsługi Doktorantów

Informuję, że sprawami doktorantów zajmuje się

Dział Obsługi Doktorantów PW

mieszczący się w Gmachu "Pałacyk", 

ul. Koszykowa 80, pokoje: 1, 3 i 4
02-008 Warszawa

tel. 22 234 63 30

e-mail: dod@pw.edu.pl

Uwaga uczestnicy Studiów Doktoranckich

Informuję, że Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Transportu PW

dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni

dyżuruje w środy w godz. 18:00  - 19:00 (pok. 262) i zdalnie poprzez program MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a21bf42d83b7942d3b5de83006f7c989c%40thread.tacv2/1645809374105?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%2230c11327-2ba9-4d9e-a7a5-cff9b5834771%22%7d

Sekretarz Studiów Doktoranckich

dr inż. Piotr Gołębiowski

dyżuruje w poniedziałki w godz. 17:00  - 18:00 (pok. 265) i zdalnie poprzez program MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab1a503720ce7471fb50bb36b046a76f4%40thread.tacv2/1646052265789?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%2248252ef2-032e-48be-bc6d-d1f6fa18d116%22%7d

Nowe programy stypendialne dla doktorantów PW

Celem nowych programów stypendialnych jest wsparcie rozwoju naukowo-badawczego doktorantów, m.in. poprzez wsparcie ich czynnego udziału w wydarzeniach naukowych oraz  docenienie ich wkładu w publikacje naukowe. Program stypendiów jest finansowany ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

Konferencja dla Młodych Naukowców nt. NOWE TRENDY W BADANIACH NAUKOWYCH - Wystąpienie Młodego Naukowca 20-21.06.2020.

Zapraszamy Doktorantów, Asystentów przed i po otwarciu przewodu doktorskiego oraz Doktorów maksymalnie 6 lat po obronie, a także Studentów pasjonujących się nauką.

Seminaria doktorskie na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW

Informuję doktorantów o możliwości zapisywania się na seminaria doktorskie.

Szczegóły po adresem https://www.ans.pw.edu.pl/Aktualnosci/Seminaria-doktorskie