Dyplomanci

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest postępowanie według poniższych punktów:

1. Należy zalogować się do systemu Archiwum Prac Dyplomowych Politechniki Warszawskiej, pod adresem internetowym:

https://apd.usos.pw.edu.pl

w celu:

 • uzupełnienia informacji, wymaganych przez ten system: temat pracy dyplomowej w języku angielskim, streszczenia pracy oraz słowa kluczowe w języku polskim oraz w języku angielskim,
 • pobrania pliku pdf, zawierającego stronę tytułową pracy dyplomowej.
  • Uwaga! W systemie APD PW ikona związana z plikiem ze stroną tytułową pracy dyplomowej zawiera podpowiedź „Karta pracy”.

2. Zeskanować:

 • oryginał zadania na pracę dyplomową
 • podpisane przez studenta oświadczenie o autorstwie pracy dyplomowej (druk do pobrania).

3. Kolejność poszczególnych elementów pracy dyplomowej oraz jej redakcja, muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 (pkt. 3 i 4) do Zarządzenia nr 43/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych (z późniejszymi zmianami).

4. Po przygotowaniu pracy dyplomowej (patrz pkt 3) w postaci pliku w formacie pdf, należy ponownie zalogować się do systemu APD PW https://apd.usos.pw.edu.pl aby:

 • zapisać plik pdf z pracą dyplomową. Uwaga! W systemie APD PW można umieścić maksymalnie trzy pliki pdf.
 • następnie potwierdzić w systemie APD PW przekazanie pracy dyplomowej do sprawdzenia antyplagiatowego oraz zatwierdzenia przez osobę kierującą pracą
  dyplomową (promotora).
  • Uwaga! Dostęp do pliku zawierającego wyniki sprawdzenia antyplagiatowego, w systemie APD PW ma osoba kierująca pracą dyplomową (promotor).

5. Dopiero po zatwierdzeniu w systemie APD PW przez kierującego tą pracą (promotora) danych dotyczących pracy dyplomowej, student może wydrukować i oprawić pracę dyplomową w okładki, które wcześniej należy odebrać w Dziekanacie.

 • Uwaga! Treść pracy dyplomowej w wersji drukowanej, treść pracy dyplomowej zawartej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD) oraz treść pracy dyplomowej zapisanej w systemie APD PW, muszą być identyczne.

W Dziekanacie student składa:

6. Dwa oprawione egzemplarze pracy dyplomowej, wydrukowane dwustronnie:

 • w jednym egzemplarzu pracy musi się znajdować:
  • wydrukowana z systemu APD PW strona tytułowa pracy dyplomowej (patrz pkt 1),
  • oryginał zadania na pracę dyplomową,
  • streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim (zawierające: tytuł pracy, treść streszczenia oraz słowa kluczowe),
  • streszczenie pracy dyplomowej w języku angielskim (zawierające w języku angielskim: tytuł pracy, treść streszczenia oraz słowa kluczowe),
  • podpisane przez studenta oświadczenie o autorstwie pracy dyplomowej (patrz pkt 2),
 • w drugim egzemplarzu pracy umieszcza się:
  • wydrukowaną z systemu APD PW stronę tytułową pracy dyplomowej (patrz pkt 1),
  • wydrukowany skan oryginału zadania na pracę dyplomową,
  • streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim (zawierające: tytuł pracy, treść streszczenia oraz słowa kluczowe),
  • streszczenie pracy dyplomowej w języku angielskim (zawierające w języku angielskim: tytuł pracy, treść streszczenia oraz słowa kluczowe),
  • wydrukowany skan podpisanego przez studenta oświadczenia o autorstwie pracy dyplomowej (patrz pkt 2).

7. Indeks z uzupełnionymi wpisami.

 • Uwaga! Wpisy z praktyk studenckich z dokładnymi datami ich trwania i miejscem ich odbycia, ewentualnie z informacją, że praktyka studencka została zaliczona w inny sposób, np. na podstawie pracy zawodowej.

8. Podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego z adnotacją promotora o przyjęciu pracy (druk do pobrania).

9. Potwierdzenie wniesienia na indywidualne konto bankowe*) opłaty za dyplom w wysokości 60,- zł.

10. Cztery sztuki fotografii: w stroju galowym (w przypadku mężczyzn: marynarka, koszula, krawat lub mucha), bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, formatu 4,5 cm × 3,5 cm wraz z wypełnionym formularzem (druk do pobrania).

 • Uwaga! Wszystkie fotografie należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem, a na jednej podać również nr PESEL.

11. Formularz dotyczący udziału w badaniu "Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów" (druk do pobrania).

12. Jeden nośnik elektroniczny (np. płyta CD) zawierający treść pracy dyplomowej zapisanej w pliku pdf. Nośnik elektroniczny powinien być opatrzony etykietą, na której należy umieścić odpowiednie dane.

 • Uwaga! Dane te powinny być również napisane (np. markerem) bezpośrednio na płycie CD:
  • tekst „Wydział Transportu”,
  • imię i nazwisko studenta,
  • numer albumu,
  • odpowiedni tekst „Praca dyplomowa magisterska” albo „Praca dyplomowa inżynierska”,
  • tytuł pracy, tytuł lub stopień naukowy,
  • imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową.

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej student zobowiązany jest podpisać suplement w pokoju 111.

W przypadku ubiegania się o dyplom w języku obcym należy również:

 • wnieść na indywidualne konto bankowe*) dodatkową opłatę w wysokości 40,- zł,
 • dołączyć dodatkowo jedną fotografię (taką samą, jak w pkt. 10),
 • złożyć we właściwym Dziekanacie wypełniony wniosek o wydanie odpisu dyplomu i/lub suplementu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy (druk do pobrania), do którego należy dołączyć wydruki:
  • streszczenia pracy, zawierającego tytuł pracy + treść streszczenia + słowa kluczowe (maksymalnie 10) w języku polskim,
  • streszczenia pracy, zawierającego tytuł pracy + treść streszczenia + słowa kluczowe (maksymalnie 10) w języku obcym,
  • strony tytułowej pracy (patrz pkt 1).

Uwaga!

Osoby wznawiające studia na obronę, po skreśleniu z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie, oprócz opłaty za postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu studiów w wysokości 80,-zł, wnoszą ponadto na indywidualne konto bankowe*) zryczałtowaną opłatę z tytułu konsultacji, dotyczących pracy dyplomowej:

 • na studiach I stopnia 220,- zł,
 • na studiach II stopnia 390,- zł.

Podstawa prawna: Decyzja Rektora PW w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia, wydawana na dany rok akademicki (publikowana na stronie internetowej pod adresem: www.bip.pw.edu.pl).

*) Wszystkie opłaty związane ze studiami, należy wnosić na indywidualne konto bankowe. Informacja o numerze indywidualnego konta bankowego jest dostępna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb pod adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl, w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia.

Przy problemach z uzyskaniem dostępu do USOSWeb (np. przez osoby skreślone z listy studentów), proszę o kontakt z Dziekanatem właściwym dla swoich studiów.

Informacja w pliku pdf (pdf, 97,62 kB)