Informacje dziekanatu

Akcja kwaterunkowa

Informuję, że w poniedziałek, 15 kwietnia br. rozpoczęła się

Akcja kwaterunkowa w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020

Szczegóły, w tym terminarz akcji, znajdują się na stronie kwaterunek.sspw.pl oraz w zakładce Domy studenckie.

Zasady rejestracji studentów w roku akademickim 2019/2020

Rada Wydziału Transportu PW na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019 roku podjęła uchwałę nr 320/IX/2019 w sprawie szczegółowych zasad rejestracji studentów w roku akademickim 2019/2020.

Zapisy na zajęcia z Wychowania fizycznego studentów 1 i 2 roku studiów stacjonarnych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW informuje, że zapisy studentów 1 i 2 roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Wydziału Transportu

na zajęcia z Wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, odbyły się drogą elektroniczną w systemie USOSweb wg następującego harmonogramu:

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2019

Informuję, że przygotowany został rozkład zajęć w semestrze letnim 2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Aktualna wersja rozkładu znajduje się w zakładce rozkłady zajęć

Uwaga! Proszę sprawdzać numery sal, w których odbywają się zajęcia.

Koordynator Spraw Studenckich

Informuję, że Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Transportu PW powołała Koordynatora Spraw Studenckich.

Płatne staże dla studentów kierunku Transport

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oferują przyjęcie studentów kierunku Transport na czteromiesięczne płatne staże. Staże te będą realizowane w okresie marzec-czerwiec 2019 roku, a ich tygodniowy wymiar to 15 godzin.

Uwaga studenci i doktoranci - indywidualne adresy e-mail w domenie PW!

Uprzejmie informuję, że od, 01 czerwca 2018 r. zgodnie z Decyzją nr 1/2018 Rektora PW z dnia 03 stycznia 2018 r. wszyscy studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, w korespondencji z Uczelnią są zobowiązani do korzystania wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail w domenie PW:

numer_albumu@pw.edu.pl

Uwaga! E-maile wysłane przez studentów PW z innych adresów niż ww. nie będą odczytywane.

NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca

Informuję, ze Wydział Transportu PW realizuje zadanie nr 39 związane z projektem pn.

„NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”

(nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17),

finansowanym w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

6 edycja konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki"

Informuję, że Polsko - Szwajcarska Izba Gospodarcza zaprasza studentów i doktorantów do wzięcia udziału w 6 edycji konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki".

Zasady rejestracji studentów w roku akademickim 2018/2019

Informuję, że Rada Wydziału Transportu PW na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2018 roku podjęła uchwałę nr 122/IX/2018,  w sprawie szczegółowych zasad rejestracji studentów w roku akademickim 2018/2019.

Zajęcia z języka chińskiego

Informuję, że Studium Języków Obcych PW przysłało informację dotyczącą dodatkowych zajęć z języka chińskiego. Szczegóły w pliku pdf

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2018/2019

Informuję studentów, że w roku akademickim 2018/2019 będą obowiązywały opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia, w wysokości ustalonej przez JM Rektora PW decyzją nr 101/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

Stawki za 1 pkt ECTS, obowiązujące na studiach niestacjonarnych w roku akad. 2018/2019, są podane w załączonym pliku.

Uwaga studenci II i III roku na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

Informuję, że został dokonany transfer do systemu USOS ocen z egzaminów i zaliczeń, uzyskanych przez studentów w poprzednim roku akademickim (w przypadku studentów III roku również w roku akademickim 2015/2016).

Studenci proszeni są o sprawdzenie poprawności danych, po zalogowaniu się do systemu USOSWeb.

W przypadku zauważania niezgodności, proszę o zgłoszenie tego faktu w Dziekanacie.

Uwaga studenci 1 semestru na wszystkich rodzajach studiów!

Studenci, którzy NIE ODBYLI szkolenia BHP, proszeni są o pilny kontakt z Dziekanatem (pokój 110)

Nowe studia podyplomowe na Wydziale Transportu PW

Uprzejmie informuję, że na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej od roku akademickiego 2017/2018 zostały uruchomione nowe studia podyplomowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”.

Procedura ubiegania się o wznowienie studiów w Wydziale Transportu PW

Informacja dla osób skreślonych z listy studentów Wydziału Transportu PW.

Opłata za wysłanie przez Politechnikę Warszawską wezwania do zapłaty

Informuję studentów, że JM Rektor Politechniki Warszawskiej w dniu 27 października 2016 r. podjął decyzję nr 233/2016

Uwaga wszystkie osoby, które studiują lub będą studiować na Wydziale Transportu PW

Uprzejmie informuję, że studenci Politechniki Warszawskiej oraz osoby przyjęte na studia, mają przydzielone indywidualne numery kont bankowych, za pośrednictwem których studenci oraz osoby przyjęte na studia, zobowiązani są wnosić wszystkie opłaty, wymagane przez PW.

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia nt. systemu eWUŚ

Przekazuję studentom, przygotowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia ulotkę, dotyczącą systemu eWUŚ.