Pomoc materialna

Studenci Wydziału Transportu PW są beneficjentami pomocy materialnej, której źródłem jest budżet państwa.

Informacje o pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z przepisami prawa w roku akademickim 2018/2019 studentom Wydziału Transportu PW, spełniającym warunki, które są określone w ogłoszonym przez Rektora PW (stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 32/2018 z dnia 19 września 2018 r.) Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2018/2019, wypłacane będą następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne - przyznawane wówczas gdy miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza ustalonej przez Prorektora ds. Studenckich  kwoty 1 050,- zł,
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga - przyznawana, jako doraźne wsparcie finansowe w przypadku, gdy student, z przyczyn losowych, znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, w tym laureatów olimpiady międzynarodowej albo laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
 • stypendium naukowe przyznawane przez Senat Politechniki Warszawskiej,
 • stypendium fundowane, które jest przyznawane wg zasad Fundatora i wypłacane na podstawie indywidualnej umowy pomiędzy studentem oraz Fundatorem,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Ponadto, studenci mogą ubiegać się o przyznanie kredytu studenckiego, udzielanego przez banki.

Odbiór decyzji, dotyczących świadczeń stypendialnych

Uprzejmie informuję, że

w godzinach pracy Dziekanatu,

w pokoju 111 lub 112,

można odbierać decyzje administracyjne o przyznaniu (lub nieprzyznaniu) świadczeń stypendialnych, przeznaczanych dla studentów.

Ostateczna lista rankingowa do stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce

Uprzejmie informuję, że lista rankingowa do stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, dotycząca studentów przyjętych od semestru letniego 2019 na studia stacjonarne drugiego stopnia, została zatwierdzenia przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.

Przyjmowanie wniosków o pomoc stypendialną na semestr letni roku akad. 2018/2019

Uprzejmie informuję, że

od 18 lutego 2018 r. do 04 marca 2019 r.

w godzinach pracy Dziekanatu:

 • w pokoju 112 - od studentów studiów stacjonarnych,
 • w pokoju 111 - od studentów studiów niestacjonarnych,

przyjmowane będą wnioski o pomoc materialną od następujących kategorii studentów:

Uwaga osoby przyjęte na 1 semestr studiów stacjonarnych drugiego stopnia - stypendium rektora

Informuję, że studenci, którzy zostali przyjęci od lutego 2019 r. na 1 semestr studiów stacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich), mogą złożyć do 04 marca 2019 r. w godzinach pracy Dziekanatu (pokój 112)

wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Należy spełniać m.in. następujące warunki:

Informacja o nieprzekazywaniu zwiększenia stypendium socjalnego na konta domów studenckich

Uprzejmie informuję, że kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim, nie jest przekazywana bezpośrednio na konta domów studenckich.