Rekrutacja

Termin rekrutacji

Rekrutacja na czwartą edycję studiów będzie prowadzona od 13 lipca do 2 października 2020 r..

 

Uwarunkowania realizacji studiów wynikające z ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni wprowadzanych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID -19)

W przypadku braku możliwości realizacji zajęć w budynku Wydziału Transportu w okresie trwania edycji studiów część lub całość programu studiów (w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce) może być zrealizowana zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

 

Zasady naboru na studia

Studia podyplomowe Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością mogą podjąć absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia. Przy czym pierwszeństwo w naborze na studia w mają absolwenci kierunku Transport, w zakresie specjalności związanych z logistyką transportu drogowego oraz z eksploatacją pojazdów samochodowych, a następnie absolwenci kierunku Transportzakresie innych specjalności oraz absolwenci innych, technicznych kierunków studiów i absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli kierunki ekonomiczne oraz z dziedziny zarządzania.

Ponadto kandydaci, którzy w okresie ostatnich 5 lat ukończyli studia wyższe na kierunku Transport w zakresie specjalności związanych z logistyką transportu drogowego oraz z eksploatacją pojazdów samochodowych, mają gwarantowany limit 12 miejsc na uruchamianą grupę.

Edycje studiów będą uruchamiane pod warunkiem zapisania się na nie przynajmniej 22 słuchaczy. Przy czym w kolejnych edycjach studiów mogą być uruchomione maksymalnie dwie grupy, w których liczba słuchaczy będzie zawierać się w przedziale od 22 do 32 osób.
 

Rejestracja kandydatów

Kandydaci rejestrują się w systemie internetowym na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp/kandydat/zgloszenie.

Zapisów na studia można dokonać z dowolnego komputera połączonego z Internetem.

Przyjęcia na studia podyplomowe będą odbywały się w oparciu o złożone przez kandydatów dokumenty, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brany będzie pod uwagę rodzaj, kierunek i specjalność ukończonych studiów wyższych oraz ostateczny wynik studiów wyższych, jak również dotychczasowe doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania flotami pojazdów. Szczegółowe zasady rekrutacji wynikają z Projektu organizacyjnego studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością.
 

Składanie dokumentów

Dokumenty od kandydatów będą przyjmowane w Dziekanacie Studiów Podyplomowych Wydziału Transportu, ul. Koszykowa 75, pokój 109, od 2 września do 2 października 2020 r. w godzinach:

Pon.: 9.00 - 15.00

Wt.: 9.00 - 15.00

Śr.: 9.00 - 15.00

Czw.: 9.00 - 15.00

Pt.: 9.00 - 15.00

(zalecane jest wcześniejsze umówienie się poprzez dziekanatzfsm@wt.pw.edu.pl).

 

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:

Dziekanat Studiów Podyplomowych Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 75, pok. 109

00-662 Warszawa 
 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowany po wypełnieniu podczas rejestracji elektronicznej),
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią,
  • życiorys,
  • oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym na stanowiskach pracy związanych z zarządzaniem flotą pojazdów, z wyszczególnieniem rodzaju stanowiska pracy oraz okresu zatrudnienia (druk w pliku pdf lub do pobrania w Dziekanacie),
  • oświadczenie kandydata o przewidywanym sposobie finansowania uczestnictwa w studiach (druk w pliku pdf lub do pobrania w Dziekanacie),
  • jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm.

 

Opłaty

Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi 8 000,- zł za dwa semestry. Przy czym przed każdym semestrem należy wnieść opłatę w wysokości 4 000,- zł za jeden semestr.

Osoby zakwalifikowane na studia, które w procesie rekrutacji uzyskają największą liczbę punktów oraz nie mają zapewnionego finansowania lub dofinansowania uczestnictwa w studiach przez pracodawcę, mogą ubiegać o dofinansowane przez Partnerów Biznesowych Studiów uczestnictwa w studiach w wysokości 50% opłaty za studia. O przyznaniu dofinansowania decyduje liczba osób zainteresowanych dofinansowaniem oraz liczba miejsc objętych dofinansowaniem, jak również ewentualne warunki dofinansowania określone przez Partnerów Biznesowych Studiów.