Rekrutacja

Termin rekrutacji

Rekrutacja na trzecią edycję studiów będzie prowadzona od 15 lipca do 20 września 2019 r.

 
 

Zasady naboru na studia

Studia podyplomowe Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością mogą podjąć absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia. Przy czym pierwszeństwo w naborze na studia w mają absolwenci kierunku Transport, w zakresie specjalności związanych z logistyką transportu drogowego oraz z eksploatacją pojazdów samochodowych, a następnie absolwenci kierunku Transportzakresie innych specjalności oraz absolwenci innych, technicznych kierunków studiów i absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli kierunki ekonomiczne oraz z dziedziny zarządzania.

Ponadto kandydaci, którzy w okresie ostatnich 5 lat ukończyli studia wyższe na kierunku Transport w zakresie specjalności związanych z logistyką transportu drogowego oraz z eksploatacją pojazdów samochodowych, mają gwarantowany limit 12 miejsc na uruchamianą grupę.

Edycje studiów będą uruchamiane pod warunkiem zapisania się na nie przynajmniej 20 słuchaczy. Przy czym w kolejnych edycjach studiów mogą być uruchomione maksymalnie dwie grupy, w których liczba słuchaczy będzie zawierać się w przedziale od 20 do 32 osób.
 

Rejestracja kandydatów

Kandydaci rejestrują się w systemie internetowym na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp/kandydat/zgloszenie.

Zapisów na studia można dokonać z dowolnego komputera połączonego z Internetem.

Przyjęcia na studia podyplomowe będą odbywały się w oparciu o złożone przez kandydatów dokumenty, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brany będzie pod uwagę rodzaj, kierunek i specjalność ukończonych studiów wyższych oraz ostateczny wynik studiów wyższych, jak również dotychczasowe doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania flotami pojazdów. Szczegółowe zasady rekrutacji wynikają z Projektu organizacyjnego studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością.
 

Składanie dokumentów

Dokumenty od kandydatów będą przyjmowane w Dziekanacie Studiów Podyplomowych Wydziału Transportu, ul. Koszykowa 75, pokój 106A, od 22 sierpnia do 20 września 2019 r. w godzinach:

Pon.: 9.00 - 15.00

Wt.: 9.00 - 15.00

Śr.: 9.00 - 15.00

Czw.: 9.00 - 15.00

Pt.: 9.00 - 15.00

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowany po wypełnieniu podczas rejestracji elektronicznej),
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią,
  • życiorys,
  • oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym na stanowiskach pracy związanych z zarządzaniem flotą pojazdów, z wyszczególnieniem rodzaju stanowiska pracy oraz okresu zatrudnienia (druk w pliku pdf lub do pobrania w Dziekanacie),
  • oświadczenie kandydata o przewidywanym sposobie finansowania uczestnictwa w studiach (druk w pliku pdf lub do pobrania w Dziekanacie),
  • jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm.

 

Opłaty

Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi 7 500,- zł za dwa semestry. Przy czym przed każdym semestrem należy wnieść opłatę w wysokości 3 750,- zł za jeden semestr.

Obowiązuje też dodatkowa opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w wysokości 30,- zł, którą należy wnieść wraz z opłatą za drugi semestr.

Osoby zakwalifikowane na studia, które w procesie rekrutacji uzyskają największą liczbę punktów oraz nie mają zapewnionego finansowania lub dofinansowania uczestnictwa w studiach przez pracodawcę, mogą ubiegać o dofinansowane uczestnictwa w studiach w wysokości 50% opłaty.

 

Przewidywane terminy zjazdów w semestrze 1