Rekrutacja

Termin rekrutacji

Rekrutacja na siódmą edycję studiów wkrótce zostanie rozpoczęta oraz będzie prowadzona do 23 września 2024 roku.

Zasady naboru na studia

Studia podyplomowe Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością mogą podjąć absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny, magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się w oparciu o złożone przez kandydatów dokumenty przy uwzględnieniu kolejności zgłoszeń rozumianej jako data przyjęcia przez dziekanat wymaganych dokumentów.

Edycje studiów będą uruchamiane pod warunkiem zapisania się na nie przynajmniej 25 słuchaczy. Przy czym w edycji studiów  może uczestniczyć maksymalnie 32 słuchaczy (jedna grupa).

Rejestracja kandydatów

Kandydaci rejestrują się w systemie internetowym na stronie https://irk.pw.edu.pl/pl/.

Zapisów na studia można dokonać z dowolnego komputera połączonego z Internetem.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się w oparciu o złożone przez kandydatów dokumenty, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez komisję kwalifikacyjną.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę rodzaj, kierunek i specjalność ukończonych studiów wyższych oraz ostateczny wynik studiów wyższych, jak również dotychczasowe doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania flotami pojazdów. Szczegółowe zasady rekrutacji wynikają z Projektu organizacyjnego studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością. 

Składanie dokumentów:

Dokumenty od kandydatów będą przyjmowane w Dziekanacie Studiów Podyplomowych Wydziału Transportu, ul. Koszykowa 75, pokój 111, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00 do 23 września 2024  roku.

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:

  • Dziekanat Studiów Podyplomowych Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością
  • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
  • ul. Koszykowa 75, pok. 111
  • 00-662 Warszawa

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowany po wypełnieniu podczas rejestracji elektronicznej),

2. dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią,

3. oświadczenie kandydata o przewidywanym sposobie finansowania uczestnictwa w studiach,

Opłaty

Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi 8 900  za dwa semestry, przy czym przed każdym semestrem należy wnieść opłatę w wysokości 4 450 zł za jeden semestr.