Opłata za wysłanie przez Politechnikę Warszawską wezwania do zapłaty

Informuję studentów, że zgodnie z decyzją nr 87/2021 Rektor Politechniki Warszawskiej z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie wysokości opłaty za wysłanie przez Politechnikę Warszawską listem poleconym za potwierdzeniem doręczenia albo zwrotu, wezwania do zapłaty w sprawach dotyczących należności za usługi edukacyjne

Opłata za wysłanie przez Politechnikę Warszawską, listem poleconym za potwierdzeniem doręczenia albo zwrotu, wezwania do zapłaty w sprawach dotyczących należności za usługi edukacyjne, uiszczana jest w wysokości zgodnej z aktualnym Cennikiem Usług Pocztowych Poczty Polskiej S.A.

Obecnie (od 17 stycznia 2023 r.) wysokość tej opłaty to 9,80 zł (dziewięć złotych 80/100).

Prodziekan ds Kształcenia
dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni