Pomoc stypendialna w semestrze letnim roku akad. 2023/2024

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 2 ust. 15 Regulaminu świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2023/2024 akcja stypendialna semestrze letnim jest prowadzona

od 19 lutego br. do poniedziałku, 04 marca br.

W ww. terminie, w godz. pracy Dziekanatu, w pokoju 111 NK

zainteresowani studenci mogą skałdać wnioski:

o stypendium socjalne.

Kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego, pozostaje bez zmian i jest równa 1 294,40 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt cztery 40/100 złotych)

Wnioski:

* o stypendium dla osób niepełnosprawnych,

* o zapomogę,

studenci składają za pośrednictwem systemu USOSweb

Uwaga!

Zgodnie z § 2 ust. 17 Regulaminu... stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych, rozpatrywane na podstawie wniosków złożonych po 04 marca br., może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Jarosław Poznański